Safe at Sea VD-brev.

Report this content

Bäste aktieägare,

Vi har i dagarna publicerat kvartalsrapporten för det tredje kvartalet 2019 och genom detta VD-brev så vill jag uppdatera Dig som aktieägare om situationen och de aktiviteter som pågår. Vi har genom en pressrelease idag (2019-10-25) meddelat att styrelsen beslutat om att upprätta kontrollbalansräkning för granskning av bolagets revisor. Upprättandet av kontrollbalansräkning följer den svenska aktiebolagslagen, vilket innebär att bolaget nu upprättar en kontrollbalansräkning, att revisorn granskar kontrollbalansräkningen och att bolaget, beroende på om revisorn bedömer att det egna kapitalet inte är intakt, kallar till kontrollstämma.

Anledningen till att vi i tredje kvartalet redovisar ett så svagt ackumulerat resultat och att bolagets egna kapital möjligt understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital, är att vi sedan början av året har dragits med en svag försäljning. Trots att vi har arbetat mycket målinriktad för att sänka bolagets burn rate så väger dessa besparingar inte upp mot årets svaga försäljning.

Trots nuläge så befinner vi oss i en intressant period. Bland annat så har vi förstärkt samarbetet med Swede Ship inom ramen för gällande samarbetsavtal. Samarbetet innefattar löpande ersättning och framtida försäljningsprovision för öppnande av marknad och kontakter i Italien, där Safe at Sea under en längre tid arbetat upp ett nätverk av partners och kunder. Avseende potentiella affärer i offerstocken så inväntar vi nu besked i en större affär i europa som kan innebära ett ordervärde på 10-15 båtar. Jag pekade i rapporten för tredje kvartalet på ett par intressanta och pågående aktiviteter och jag tänkte i detta brev lite mer utförligt beskriva varför dessa aktiviteter är intressanta för oss.

Det pilotprojekt med Norska AVINOR som vi nu kommer att starta är mycket intressant då ett positivt utfall av pilotprojektet innebär en större affär som sträcker sig över en längre tid. Det aktuella pilotprojektet avser tester för utveckling av räddningsförmåga och räddningskapacitet kring norska flygplatser, och en framtida affär omfattar drygt 20st flygplatser. I pilotprojektet så kommer RescueRunner att nyttjas som primär plattform. Enligt den generella tidplanen så ska tester och utvärdering fortgå fram till och med mars 2020.

Arbetet med att utveckla ElEcoRunner träder nu in i en mycket spännande fas. Efter det att ALMI beviljade innovationsbidrag så har arbetet ytterligare intensifierats och vi kommer i närtid sannolikt att inleda samarbete med både en svensk och en norsk räddningsorganisation. Dessa organisationer kommer att vara delaktiga i utvecklingen av PoC (Proof of Concept) samt förbinda sig till köp av de två första demobåtarna. Varför är ElEcoRunner så pass intressant för oss? Svaret är tämligen enkelt; det finns idag inga kända tillverkare av motsvarande räddnings- /arbetsbåtsystem med elektrisk drivlina och systemet skulle göra bolagets erbjudande unikt. Till följd av skärpta miljöföreskrifter och regleringar för känsliga vattenområden så har en global och mycket tydlig efterfrågan på utsläppsfria drivlinor vuxit fram, och LoS (Letter of Support) har undertecknats av flera potentiella kunder. Flera organisationer vittnar om en problematik där man vare sig vill eller tillåts använda befintliga båt- och räddningssystem för att man dels vill skona miljön dels vill möta de skärpta regleringar som utvecklats under de senaste årens allt större fokus på miljö och hållbarhet. Det är tydligt att många organisationer idag blir starkt begränsade till följd av regleringar som inte medger brukandet av räddningsbåtar med konventionella förbränningsmotorer. Dessutom vill man inte behöva ställa engagemanget att rädda liv mot att värna miljön, när det finns möjlighet att få dessa ambitioner att harmoniseras.

Med anledning av det rådande läget är min ambition att kommande period mer frekvent tillskriva våra ägare, med syftet att informera om bolagets generella utveckling och specifika aktiviteter.

Bästa hälsningar

Henrik Hartman, vd

För mer informatin vänligen kontakta:

Henrik Harman                                   

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

Denna information är sådan information som Safe at Sea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019.

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Prenumerera

Dokument & länkar