Årsstämma i Safello Group AB

Report this content

Stockholm den 27 april 2022 | Safello Group AB (“Safello”) höll den 27 april 2022 årsstämma i Stockholm. Årsstämman hölls genom poströstning enligt Lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid årsstämman fattades följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beslut om disposition av bolagets resultat och ansvarsfrihet Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021. 

Vidare beslutade årsstämman om disposition av bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att disponibla medel enligt den fastställda balansräkningen uppgående till 67 130 358 kronor, balanseras i ny räkning.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet avseende förvaltningen under räkenskapsåret 2021. 

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att styrelsearvode om 100 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande samt till styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare (dvs. aktieägare som kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i bolaget) för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Inget styrelsearvode ska utgå till övriga styrelseledamöter.

Arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleant. Årsstämman beslutade om omval av Frank Schuil, Jacob Jacobsson, Sepehr Alavi, Knut Pedersen och Johan Lorenzen som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jacob Jacobsson omvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

Revisionsbolaget WeAudit Sweden AB omvaldes som bolagets revisor. Mikael Köver kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner till deltagarna 
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett incitamentsprogram enligt vilket bolaget erbjuder anställda och konsulter i bolaget att teckna upp till totalt 350 000 teckningsoptioner i bolaget. Bolagets styrelseledamöter kommer inte, med undantag för Frank Schuil som är VD i bolaget och därmed omfattas av programmet i egenskap av anställd, tilldelas teckningsoptioner. 

Om samtliga 350 000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av 350 000 nya aktier medför det en utspädningseffekt om cirka 1,61 procent (beräknat på det totala antalet aktier och den utspädning som nyttjande av redan emitterade teckningsoptioner per dagen för stämman skulle innebära). Bolagets aktiekapital  kan vid utnyttjande av samtliga 350 000 teckningsoptioner ökas med 17 500 kronor (beräknat på ett kvotvärde om 0,05 kronor) med förbehåll för den omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan ska i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Beslutet innebär en riktad emission av högst 350 000 teckningsoptioner till deltagarna. Deltagarna kan utnyttja teckningsoptionerna för teckning av aktier i bolaget under tiden från och med den 15 juni 2025 till och med den 15 september 2025. Priset för teckningsoptionerna ska bestämmas av en oberoende rådgivare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier eller konvertibler 
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma 2023 besluta om emission av aktier eller

konvertibler mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för strategiska satsningar i verksamheten. Bemyndigandet är begränsat så att styrelsen inte får besluta om emission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till aktier motsvarande mer än tio procent av det totala antalet aktier i bolaget vid emissionsbeslutet.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av en ny § 8 i bolagets bolagsordning som möjliggör insamling av fullmakter och förhandsröstning per post innan bolagsstämma för att underlätta genomförandet av bolagsstämmor efter att Lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har upphört att gälla.

Kompletta förslag
Förslag till beslut finns tillgängliga på bolagets hemsida, https://safello.com. Protokoll från årsstämman kommer att tillgängliggöras på bolagets hemsida senast den 11 maj 2022. 

###

För mer information, vänligen kontakta
Johan Edin, CFO, ir@safello.com

Certified Adviser
Corpura Fondkommission AB, info@corpura.se, +46 722 52 34 51

Safello är Sveriges ledande kryptomäklare med målet att göra krypto tillgängligt för alla. Safello erbjuder ett tryggt och enkelt sätt att köpa, sälja och förvara kryptovalutor genom sömlösa transaktioner till marknadsledande hastigheter. Safello är verksamt i Sverige och registrerat som en finansiell institution hos Finansinspektionen sedan 2013 och börsnoterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2021. För mer information besök www.safello.com.

Prenumerera