Kommuniké från årsstämman i Safello Group AB

Report this content

Stockholm, 12 mars 2021

Vid Safello Group AB:s årsstämma den 12 mars 2021 fattades följande beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkningar, utdelning och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för Safello Group AB och koncernen för räkenskapsåret 2020. Beslutades vidare att ingen utdelning skulle utgå för räkenskapsåret 2020 och att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Styrelse och styrelsearvode
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska vara sex utan suppleanter. Beslutades att omvälja Frank Schuil, Jacob Jacobsson och Sepehr Alavi, och nyvälja Christina Ploom, Knut Pedersen och Johan Lorenzen som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades vidare att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Jacob Jacobsson som styrelsens ordförande. Beslutades att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordförande och var och en av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till Safello Group AB.

Revisor och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att antalet revisorer, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska vara en utan suppleanter. Beslutades att omvälja WeAudit Sweden AB som revisor för tiden intill nästa årsstämma. Beslutades vidare att arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Fondemission
Årsstämman beslutade om fondemission utan utgivande av nya aktier, och därtill relaterade bolagsordningsändringar, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 741 545 kronor till 847 480 kronor.

Aktiesplit
Årsstämman beslutade om uppdelning av bolagets aktier (split) innebärande att en aktie delas upp i 160 aktier. Efter genomförd aktiesplit kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 16 949 600.

Incitamentsprogram för styrelsen och anställda
Incitamentsprogram för styrelsen
Årsstämman beslutade om emission av högst 100 000 teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 5 000 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma styrelseledamöter i bolaget enligt följande: (i) styrelsens ordförande: högst 50 000 teckningsoptioner, (ii) övriga oberoende styrelseledamöter: de återstående teckningsoptionerna. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget under perioden från och med den 1 mars 2024 till och med den 30 april 2024. Teckningskursen för aktierna ska motsvara marknadsvärdet för teckningsoptionerna.

Incitamentsprogram för anställda
Årsstämman beslutade om emission av högst 950 875 teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 47 543,75 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma nyckelpersoner i Safello Group AB: (i) VD: högst 209 193, (ii) övriga ledande befattningshavare: högst 142 631 per person (cirka 6 personer) och (iii) övriga anställda: högst 23 772 per person (cirka 12 personer). Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget under perioden från och med den 1 mars 2024 till och med den 30 april 2024. Teckningskursen för aktierna ska motsvara marknadsvärdet för teckningsoptionerna.

Omvandling från privat till publikt bolag och införande av avstämningsförbehåll
Årsstämman beslutade om ändring av bolagskategori, från privat till publikt aktiebolag och att göra därmed sammanhängande ändringar i bolagsordningen. Beslutades vidare att omvandla bolaget från kupongbolag till avstämningsbolag och att införa ett avstämningsförbehåll i bolagsordningen.

Ny bolagsordning
Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen innebärande bland annat att hembudsförbehållet tas bort.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och får ske kontant och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

________

För mer information vänligen kontakta:
Frank Schuil, medgrundare och VD Safello, press@safello.com

Safello är en prisbelönt mäklartjänst av kryptovalutor. Bolaget består av 15 medarbetare med huvudkontor i Stockholm. Safello erbjuder ett säkert sätt att köpa och sälja kryptovalutor i sömlösa transaktioner och marknadsledande hastigheter. Safello är reglerat av Finansinspektionen sedan 2013.

Prenumerera

Dokument & länkar