Delårsrapport 2000.01.01 - 2000.09.30

Delårsrapport 2000.01.01 - 2000.09.30 för SafePay Sweden AB (publ) org. nr 556569-5110 *Nettoomsättningen uppgick till 2,9 miljoner kronor och rörelseresultatet slutade på minus 12,8 miljoner kronor före goodwillavskrivningar och minus 15,2 miljoner efter goodwillavskrivningar och finansiella poster. *En ny e-butik speciellt utvecklad för samarbete mellan distributörer, samt en e-butik för distributörer med mycket stora återförsäljarnät har utvecklats *SafePay har slutit avtal med SmartAxis vilket möjliggör kontantkortsbetalning i SafePays butiker ¤SafePay satsar på systemförsäljning och strategisk affärskonsulting i två separata bolag *SafePay har slutit avtal med en rad nya användare av butikssystemen, bl a Ergona Data och Fuji Fotocenter. *SafePay kommer att genomföra en nyemission under oktober-november vilket kan tillföra bolaget upp till 24,6 MSEK före emissionskostnader. *Prospekt inför teckningen av nyemissionen kommer att presenteras under vecka 43 Verksamheten Under sommaren lanserade företaget sin nya e-butik speciellt utvecklad för distributörer och leverantörer med stora återförsäljarnät. Genom SafePays lösning ges distributörer möjlighet att centralt administrera tusentals e- butiker för återförsäljarnäten. Butikens produktinnehåll administreras centralt och kopieras till de återförsäljare som valt att etablera SafePays kostnadsfria e-butiker. Genom att en person centralt kan administrera samtliga e-butiker samtidigt sparas tid och resurser genom att alla återförsäljare själva slipper utforma eller lägga upp produkter i sina e-butiker. Ytterligare en variant har utvecklats där flera distributörer med samma återförsäljare kan dela på en butikslösning. Detta innebär förbättringar för återförsäljarna då butiker kan erhållas fyllda och klara med produkter, samtidigt som produkter kan samlevereras direkt från distributörerna. På det sättet kan leveranserna ske snabbare och fraktkostnaderna minimeras. Flera av SafePays kunder har valt lösningen, bl a Doro, Persea Netshops och Ergona Data. I augusti tecknade SafePay ett samarbetsavtal med SmartAxis som möjliggör kontantkortsbetalningar över Internet och andra digitala medier. Detta samarbete möjliggör att konsumenter över hela Europa kan handla i SafePay- butiker genom att använda sitt kontantkort. SmartAxis möjliggör användandet av kontantkort över Internet och både banker och kortföretag har investerat för att stödja kontantkortstekniken. SafePays samarbete innebär att stöd för alla stora kontantkortstekniker kommer att implementeras i SafePays butiker och betalningssystemet och att SmartAxis blir en betalningspartner för betalningssystemet. Under tredje kvartalet har en ny VD för dotterbolaget SafePay Management AB tillsatts. Joakim Bengtsson kommer från Netcom Consultants där han haft uppdrag inom fast- och mobiltelefoni, samt drivit större IT-projekt. SafePay Management AB ska erbjuda en komplett portfölj konsulttjänster till aktörer på e-handelsmarknaden. Ett nytt bolag är under bildande, SafePay System AB, som kommer att erbjuda produkter av SafePays utvecklade system i form av e-butiker, betalsystem samt e-mailprogramvaran QuickMail. QuickMail har idag ett stort antal återförsäljare i femton länder. Medarbetare Antalet medarbetare är 36 personer varav 3 i Belgien. De flesta arbetar med produkt- och tjänsteutveckling avseende butiks- resp betalsystemet. Under slutet av perioden har behovet av resurser inom utveckling minskats. Med de standardlösningar för butiker som finns implementerade kan resurser istället användas för konsultinsatser, i form av exempelvis layout, projektledning och systemutveckling. Resultat och likviditet Några jämförelser med föregående år är inte meningsfulla då verksamheten startade först under andra halvåret 1999. Tredje kvartalets intäkter var 0,8 MSEK, att jämföra med första kvartalets 0,7 MSEK och andra kvartalets 1,4 MSEK. Eftersom fokus under bolagets första år legat på produkt- och tjänsteutveckling har vi förutspått marginella intäkter under 2000. Vi prognostiserar nu intäkterna för helåret till i storleksordningen 4 MSEK. Intäkterna härrör sig från royaltyintäkter avseende programvaran Quick Mail, intäkter från konsultverksamhet samt provisioner från e-handelsplattformen. Kostnaderna 15,8 MSEK utgörs främst av utvecklingskostnader för butik- och betalsystem. Allt internt och externt utvecklingsarbete har tagits direkt över resultatet. Under perioden har investeringar i maskiner och inventarier gjorts med 3,9 MSEK. Merparten av denna investering består av en plattform för vår e-handelslösning. Kostnadsutvecklingen är även under det tredje kvartalet i linje med planen för året. Rörelseresultatet uppgår till minus 12,8 MSEK och resultatet har därefter belastats med avskrivningar inkl goodwillavskrivning på gjorda förvärv med 2,2 MSEK. Periodens resultat uppgår till minus 15,0 MSEK. Likvida medel uppgick vid årsskiftet till 3,0 MSEK och 30 september till 6,6 MSEK. För att finansiera en kraftfullare införsäljning av SafePays koncept kommer en nyemission att genomföras under perioden 30 oktober till 10 november. Genom nyemissionen tillförs bolaget upp till 24,6 MSEK före emissionskostnader. Moderbolag Omsättningen i SafePay Sweden AB uppgick under perioden till 0,2 MSEK och resultatet till minus 10,4 MSEK. Moderbolaget har 11 anställda med ansvar för bl a försäljning, kundsupport, projektledning och ekonomi. Som framgår av koncernresultaträkningen sker faktureringen till största delen i koncernens dotterbolag. De likvida medlen i bolaget uppgick vid årsskiftet till 2,5 MSEK och 30 september till 3,0 MSEK. Investeringarna i maskiner och inventarier under perioden uppgår till 0,8 MSEK. Framtidsutsikter Under 1999 och 2000 har SafePay lagt ner stora resurser på att färdigställa sina bastjänster och -produkter. Ansträngningarna fokuseras nu på att kapitalisera dessa i marknaden. Marknaden för SafePays tjänster och produkter beräknas växa kraftigt de närmaste åren. Förskjutningen mot B2B (Business to business) lösningar och mot större kunder kommer att innebära att konsultinnehållet i leveranserna ökar. SafePay har därför börjat bygga ut verksamheten i ett separat konsultbolag och den delen av verksamheten kommer att få allt större vikt. Under nästa år kommer internt och externt utvecklingsarbete minska, vilket ger ökade möjligheter att använda våra mycket kvalificerade medarbetare för olika typer av konsultuppdrag inom e-handel. Vi kommer också att satsa på produktförsäljning genom vårt bolag SafePay System AB som är under bildande. Framförallt betalsystem kan säljas i form av en komplett systemlösning där vi räknar med att kunna kapitalisera på vår omfattande utvecklingsverksamhet. Den nu pågående företrädesemissionen är avsedd att möjliggöra en kraftfullare införsäljning av SafePays koncept mot större företag, i främst Sverige men i ett senare skede även i andra europeiska länder. Emissionen ger SafePay en möjlighet att överbrygga finansieringsbehov till dess företaget via internt genererade vinstmedel kan säkra sin fortsatta utveckling. Kommande rapporteringstillfällen * Bokslutskommuniké 2000 2001-02-15 * Årsredovisning 20002001-03-15 Stockholm den 24 oktober 2000 SafePay Sweden AB (publ) Mikael Ohlén Verkställande direktör För ytterligare information, kontakta: VD Mikael Ohlén, tel. 08-650 01 01, E-post: mikael.o@safepay.se, Hemsida: www.safepay.se Adresser och bolagsuppgifter: SafePay Sweden AB Hantverkargatan 20, SE-112 21 Stockholm Org. nr: 556569-5110 Telefon: 08-650 01 01, Fax: 08-785 02 07 Email: info@safepay.se, Internet: www.safepay.se Ytterligare information: Mikael Ohlén, VD Telefon: 08-650 01 01 Email: mikael.o@safepay.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00670/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00670/bit0002.pdf

Dokument & länkar