Kallelse till årsstämma i Safeture AB (PUBL)

Report this content

Aktieägarna i Safeture AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 4 juni 2020 kl. 10.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 09.30 och avbryts när stämman öppnas.

Bolaget följer noggrant hur situationen kring covid-19, coronaviruset, utvecklas och återkommer med ytterligare information närmare årsstämman om det bedöms som nödvändigt att av smittspridningsskäl vidta några särskilda åtgärder i samband med genomförandet av stämman.

 

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 29 maj 2020, dels senast den 29 maj 2020 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Safeture AB (publ), Ideon Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund eller via e-post till linda.canive@safeture.com. Vid anmälan ska anges namn,
adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 29 maj 2020 och bör begäras i god tid före denna dag hos den
som förvaltar aktierna.

 

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan.
Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 29 maj 2020.
Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.safeture.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

 

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelse samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter
Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter:
a) Semmy Rülf (omval)
b) Sofia Kinberg (omval)
c) Adam Schatz (omval)
d) Pontus Kristiansson (omval)
e) Christian Lindgren (omval)
12. Beslut om emission av teckningsoptioner till anställda
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
14. Bemyndigande för VD att göra de mindre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan krävas
i samband med registrering och verkställande av besluten
15. Avslutning

 

Beslutsförslag
Utdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2019 inte lämnas.

 

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden (punkt 2, 9-11)

Inför årsstämman 2020 har valberedningen bestått av Greg Dingizian på Adma Förvaltnings AB:s mandat samt Semmy Rülf på eget mandat samt i egenskap av styrelsens ordförande. Semmy Rülf har varit ordförande i valberedningen. Valberedningens ledamöter representerar aktieägare som kontrollerar cirka 68 procent av rösterna i bolaget. Det noteras att Lars Lidgren, som tidigare var ledamot i valberedningen,
har avyttrat sitt aktieinnehav i bolaget och i samband med detta frånträtt sitt uppdrag. Valberedningen föreslår årsstämman besluta
att Semmy Rülf väljs till stämmoordförande,
att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan styrelsesuppleanter,
att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant utses till revisor,
att styrelsearvode ska utgå med två och ett halvt prisbasbelopp till styrelsens ordförande och ett och ett halvt prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter (en höjning med ett halvt prisbasbelopp till såväl styrelseordförande som övriga ledamöter i förhållande till föregående år); det antecknas att med ”prisbasbelopp” avses prisbasbelopp för 2020,
att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,
att omval sker av styrelseledamöterna Semmy Rülf, Sofia Kinberg, Adam Schatz, Pontus Kristiansson och Christian Lindgren; det noteras att Sven Holmgren samt Lisa Berg Rydsbo avböjt omval,
att Semmy Rülf omväljs till styrelseordförande, samt
att Ernst & Young Aktiebolag omväljs till revisor (Ernst & Young har meddelat att auktoriserade revisorn Peter Gunnarsson fortsätter som huvudansvarig revisor).
Det noteras att de instruktioner för valberedningen som beslutades vid årsstämman 2019 gäller tills nya instruktioner antas.

 

Beslut om emission av teckningsoptioner till anställda (punkt 12)

Styrelsen föreslår bolagsstämman att – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – utge teckningsoptioner av serie 2020/2023.
Härvid ska följande villkor gälla utöver vad som följer av Bilaga A:
a) högst 200 000 teckningsoptioner ska utges, envar teckningsoption berättigande till teckning av en aktie i Bolaget (”aktie”),
b) rätten att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma följande personer (tillsammans ”Teckningsberättigade”) efter erbjudande från  styrelsen:
Befattning Antal teckningsoptioner
VD Högst 40 000 teckningsoptioner.
Övriga ledande befattningshavare (högst fem personer) Högst 60 000 teckningsoptioner får maximalt tilldelas till denna grupp och
ingen deltagare får erbjudas mer än 30 000 teckningsoptioner.

Övriga anställda (högst tio personer) Högst 100 000 teckningsoptioner får maximalt tilldelas till denna grupp och  ingen deltagare får erbjudas mer än 15 000 teckningsoptioner.

 

c) teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista under perioden 5 - 12 juni 2020 eller den senare tid som styrelsen beslutar om,
d) betalning för teckningsoptionerna ska ske senast fem kalenderdagar efter teckning, 

e) Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde per den 4 juni 2020, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-värderingsmodell,
f) om någon teckning inte kan ske under den angivna perioden till följd av att förvärvaren har tillgång till insiderinformation, ska teckning i stället kunna ske så snart som möjligt efter att tillgången till insiderinformation har upphört. Detsamma gäller under så kallade ”stängda perioder” enligt EU:s marknadsmissbruksförordning,
g) tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara från och med den 5 juni 2023 till och med den 15 juni 2023,
h) det högsta belopp som aktiekapitalet ska kunna ökas med är 16 000 kronor,
i) Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad deltagarna erbjuds. Överteckning får inte ske.
j) teckningskursen per aktie ska motsvara 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista under perioden 20 maj – 3 juni 2020 (motsvarande en period om tio handelsdagar som avslutas dagen före årsstämman),
k) aktier, som tillkommit på grund av teckning, medför rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i bolagets aktiebok.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår av Bilaga A.
Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen vill erbjuda de Teckningsberättigade möjlighet att ta del av bolagets framtida värdeutveckling. Ett långsiktigt ekonomiskt intresse i bolaget antas stimulera intresset för bolagets verksamhet, öka motivationen samt stärka engagemanget i bolaget. Således anser styrelsen det vara till fördel för bolaget och aktieägarna att berörda medarbetare på detta sätt erbjuds
att förvärva teckningsoptioner i bolaget.

Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i detta incitamentsprogram kommer bolagets aktiekapital att öka med 16 000 kronor fördelat på 200 000 aktier och röster motsvarande en utspädningseffekt om cirka 0,85 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt de fullständiga optionsvillkoren. Utspädningen hade endast haft marginell påverkan på bolagets nyckeltal ”Resultat per aktie på koncernnivå” för helåret 2019.

Det finns för närvarande incitamentsprogram i form av tre teckningsoptionsprogram utestående i bolaget i vilka totalt 1 864 880 nya aktier kan komma att utges. Om samtliga befintliga incitamentsprogram som finns utestående per idag samt det program som föreslås till årsstämman utnyttjas fullt ut kommer totalt 2 064 880 nya aktier att utges, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 8,17 procent av bolagets aktier
efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående respektive föreslagna teckningsoptioner. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande i förhållande till summan av nuvarande antal aktier respektive röster och antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande. Överteckning i emissionen kan inte förekomma.

 

Eftersom teckning av optionerna sker till marknadsvärde, drabbas bolaget inte av kostnader för sociala avgifter. Emissionen medför därför, utöver administrativa kostnader, inga kostnader för Bolaget. Behov av att vidta några säkringsåtgärder föreligger därför inte. Styrelsens förslag har beretts i samråd med juridiska och ekonomiska rådgivare.

 

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigande ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier efter fulltecknad nyemission inte ökar med mer än 20 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier. I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor.

 

Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

 

Övrig information

Beslut enligt punkt 12 förutsätter för giltighet att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Beslut enligt punkt 13 förutsätter för giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst så lång tid före stämman som följer av lag. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Förslaget till beslut enligt punkt 12 översänds automatiskt till aktieägare som anmäler deltagande i stämman. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolagen, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller ett  dotterbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till dotterbolagen
samt koncernredovisningen.

 

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund i april 2020
Safeture AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta: Safeture AB. VD Magnus Hultman. +46 706 00 81 66

Om Safeture AB

Safeture (grundat 2009) är ett SaaS-företag (Software as a Service) med säte i Sverige.

Företaget erbjuder en komplett molnbaserad plattform som utformats för att hantera medarbetares säkerhet och risk/krishantering. Genom världsledande teknik och innovativa lösningar hjälper Safeture mer än 3 000 företag och organisationer att skydda det som betyder mest – deras anställda. Safeture Enterprise ger större företag möjlighet att effektivt automatisera säkerhet och trygghet och samtidigt sömlöst integrera programvaran att den bli en naturlig del av företagets interna processer.

Safetureaktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market Stockholm (ticker: SFTR). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser. Ph: 08-463 83 00 E-post:  certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar