Kallelse till extra bolagsstämma i Safeture AB

Report this content

Aktieägarna i Safeture AB, 556776-4674, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 10 januari 2020 kl. 10.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 januari 2020; och
  • anmäla sig till bolaget senast fredagen den 3 januari 2020 skriftligen till Safeture AB, Ideon Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 0706-845769 eller per e-post linda.canive@safeture.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller antal biträde (högst 2) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast 3 januari 2020.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (investor.safeture.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

  1. Stämman öppnas.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordningen.
  5. Val av en eller två justeringsmän.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Beslut om nyval av ordinarie styrelseledamöter.
  8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Nyval av ordinarie styrelseledamöter

Förslagsställarna föreslår nyval av Pontus Kristiansson och Christian Lindgren som ordinarie ledamöter.

Pontus Kristiansson, född 1971, har en MSc Engineering examen från LTH och arbetar idag som strategikonsult för Altaverita AB. Han startade sin karriär på Procter & Gamble för att därefter arbeta som strategikonsult för McKinsey & Co innan han startade sitt första egna techbolag 1999. Kristiansson har idag en bred erfarenhet från ledande positioner inom ett flertal bolag såsom VD för Kollektiva Innovation Studios AB, VD för Avail Intelligence AB, VP of Marketing för Rich Relevance Inc samt VD för Apsalon Group AB. Han har även en mångårig erfarenhet av styrelsearbete såsom styrelseordförande i Realinvest AB, styrelseledamot i Kollektiva Innovation Studios AB, styrelseledamot i IKANO Försäkring AB, styrelseledamot i Avail Intelligence AB samt styrelseledamot i Digitana. Pontus Kristiansson innehar 20 000 aktier i Safeture AB.

Christian Lindgren, född 1974, har studerat vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och arbetar idag som finanschef på Agartha Kitchen. Lindgren har en lång erfarenhet från roller som ekonomichef samt administrativ chef för bolag som HSB Malmö, Sparbanken Syd, Meaning Green samt CFO och sedemera VD på Active Capital AB. Lindgren har även uppdrag som styrelseledamot i Raw Food House FANI AB. Christian Lindgren innehar inga aktier i Safeture AB.

Upplysningar på stämman

På stämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 6 finns tillgängligt på bolagets kontor, Ideon Gateway, Scheelevägen 27 i Lund samt på bolagets webbplats (investor.safeture.com) samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 23 193 737 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Lund i december 2019

Safeture AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information se www.safeture.com eller kontakta VD Magnus Hultman, +46 (0) 706 – 00 46 88, magnus.hultman@safeture.com

Om Safeture AB 

Safeture grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Företaget erbjuder en unik plattform: Safeture Enterprise, vilket är det nya, kompletta sättet att hantera medarbetarnas säkerhet med hjälp av toppmodern teknik. Safeture-aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market Stockholm (ticker: SFTR). Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser. Tel: +46 8-463 83 00, epost: certifiedadviser@penser.se.