BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018

RÄKENSKAPSÅRET 2018

 • Hyresintäkterna ökade med 20 % till 2 247 miljoner kronor (1 870 miljoner kronor föregående år).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 20 % till 1 603 (1 334) miljoner kronor. Förvaltningsresultat per A- och B-aktie efter utspädning ökade med 16 % till 8,61 (7,40) kronor.
 • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 1 878 (1 656) miljoner kronor, varav 635 (541) miljoner kronor från joint ventures.
 • Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 289 (572) miljoner kronor, varav 42 (65) miljoner kronor från joint ventures.
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 3 166 (2 965) miljoner kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital steg med 25 % till 1 490 (1 194) miljoner kronor motsvarande 7,89 (6,52) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
 • Sagax har under året nettoinvesterat 3 437 (1 680) miljoner kronor varav 3 026 (1 382) miljoner kronor avsåg förvärv av fastigheter.
 • Sagax har genomfört nyemissioner som har tillfört bolaget 1 125 miljoner kronor i eget kapital.
 • Moody´s Investors Service höjde Sagax rating till ”Baa3” med Stable Outlook.
 • Sagax emitterade ett icke säkerställt obligationslån om 500 miljoner euro med fast ränta om 2,00 % och en löptid till 2024.
 • Styrelsen föreslår att utdelningen per A- och B-aktie höjs till 2,00 (1,80) kronor. Styrelsen föreslår även en utdelning om 2,00 kronor per D- och preferensaktie med kvartalsvis utbetalning om 0,50 kronor. Utdelningen är i enlighet med bolagets utdelningspolicy och motsvarar 34,6 % (33,4 %) av förvaltningsresultatet.

FJÄRDE KVARTALET 2018

 • Hyresintäkterna ökade med 19 % till 591 (498) miljoner kronor. 
 • Förvaltningsresultatet ökade med 19 % till 403 (340) miljoner kronor. Förvaltningsresultat per A- och B-aktie efter utspädning ökade med 15 % till 2,17 (1,89) kronor. 
 • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 479 (763) miljoner kronor, varav 263 (222) miljoner kronor från joint ventures. 
 • Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 13 (98) miljoner kronor, varav –3 (16) miljoner kronor från joint ventures. 
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 767 (991) miljoner kronor. 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital steg med 15 % till 316 (275) miljoner kronor motsvarande 1,62 (1,48) kronor per A- och B-aktie efter utspädning. 
 • Sagax har under kvartalet nettoinvesterat 994 (646) miljoner kronor varav 776 (557) miljoner kronor avsåg förvärv av fastigheter. 
 • I samband med förvärv av en fastighet i Finland erlades 165 miljoner kronor av köpeskillingen i form av en riktad nyemission av stamaktier av serie D. 

PROGNOS FÖR 2019
För 2019 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 1 900 miljoner kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 december 2018 till 2 850 000 kvadratmeter fördelat på 512 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.  

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 februari 2019 kl. 14.00 CET. 

Taggar:

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.