DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2019

FÖRSTA HALVÅRET 2019

 • Hyresintäkterna ökade med 16 % till 1 261 miljoner kronor (1 088 miljoner kronor motsvarande period föregående år).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 19 % till 960 (806) miljoner kronor. Förvaltningsresultat per A- och B-aktie efter utspädning ökade med 21 % till 2,64 (2,18) kronor.
 • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 633 (1 059) miljoner kronor, varav 174 (320) miljoner kronor från joint ventures.
 • Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 443 (115) miljoner kronor, varav –37 (20) miljoner kronor från joint ventures.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 771 (1 666) miljoner kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital steg med 10 % till 957 (870) miljoner kronor motsvarande 2,63 (2,38) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
 • Sagax har under perioden nettoinvesterat 561 (1 702) miljoner kronor varav 948 (1 617) miljoner kronor avsåg förvärv, 735 (38) miljoner kronor avsåg försäljningar av fastigheter och 349 miljoner kronor avsåg investeringar i befintligt bestånd.
 • Sagax emitterade ett icke säkerställt obligationslån om 300 miljoner euro med fast ränta om 2,25 % och en löptid till 2025.

ANDRA KVARTALET 2019

 • Hyresintäkterna ökade med 14 % till 639 (559) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultatet ökade med 10 % till 496 (452) miljoner kronor. Förvaltningsresultat per A- och B-aktie efter utspädning ökade med 15 % till 1,37 (1,19) kronor.
 • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 501 (708) miljoner kronor, varav 126 (253) miljoner kronor från joint ventures.
 • Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 66 (–11) miljoner kronor, varav –20 (7) miljoner kronor från joint ventures.
 • Resultat efter skatt uppgick till 917 (985) miljoner kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 635 (591) miljoner kronor motsvarande 1,80 (1,63) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
 • Sagax nettoinvesterade –291 (337) miljoner kronor varav 723 (8) miljoner kronor avsåg försäljningar och 269 (275) miljoner kronor avsåg förvärv av fastigheter.
 • Sagax har under andra kvartalet genomfört en fondemission 1:1 med utgivande av nya stamaktier av serie A och B. Fondemissionen innebar att aktiekapitalet ökades genom att 279 miljoner kronor överfördes från fritt eget kapital.

JUSTERAD PROGNOS FÖR 2019

För 2019 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 1 950 miljoner kronor. Tidigare lämnad prognos uppgick till 1 900 miljoner kronor och tillkännagavs vid avlämnande av bokslutskommuniké för 2018.
  


För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 juni 2019 till 2 931 000 kvadratmeter fördelat på 527 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.  

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 juli 2019 kl. 14.00 CET.

Taggar: