DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2020

Report this content

FÖRSTA HALVÅRET 2020

 • Hyresintäkterna ökade med 12 % till 1 417 miljoner kronor (1 261 miljoner kronor motsvarande period föregående år).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 23 % till 1 177 (960) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultat per A- och B-aktie ökade med 23 % till 3,26 (2,64) kronor efter utspädning.
 • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 283 (633) miljoner kronor varav 245 (174) miljoner kronor från joint venture.
 • Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt –45 (443) miljoner kronor varav –30 (–37) miljoner kronor från joint venture.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 110 (1 771) miljoner kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital steg med 35 % till 1 296 (957) miljoner kronor motsvarande 3,63 (2,63) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
 • Nettoinvesteringarna uppgick till 3 523 (561) miljoner kronor varav 3 218 (948) miljoner kronor avsåg fastighetsförvärv.

ANDRA KVARTALET 2020

 • Hyresintäkterna ökade med 12 % till 715 miljoner kronor (639 miljoner kronor motsvarande period föregående år).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 23 % till 612 (496) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultat per A- och B-aktie ökade med 24 % till 1,68 (1,36) kronor efter utspädning.
 • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt –214 (501) miljoner kronor varav 27 (126) miljoner kronor från joint venture.
 • Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 83 (66) miljoner kronor varav –15 (–20) miljoner kronor från joint venture.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 361 (917) miljoner kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital steg med 38 % till 880 (635) miljoner kronor motsvarande 2,52 (1,80) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
 • Nettoinvesteringarna uppgick till 293 miljoner kronor varav 111 (269) miljoner kronor avsåg fastighetsförvärv.

 
JUSTERAD PROGNOS FÖR 2020

Till följd av Covid-19-pandemin har den makroekonomiska utvecklingen i bolagets marknader försämrats och osäkerheten ökat. Trots att pandemins påverkan på bolaget hittills varit begränsad är Sagax prognos för förvaltningsresultatet behäftad med större osäkerhet än under normala marknadsförutsättningar.

För 2020 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd, tillkännagivna förvärv och försäljningar samt vid nuvarande valutakurser uppgå till 2 300 miljoner kronor. Tidigare lämnad prognos uppgick till 2 250 – 2 300 miljoner kronor och tillkännagavs vid avlämnande av delårsrapport för januari – mars 2020.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax
AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 juni 2020 till 3 321 000 kvadratmeter fördelat på 657 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.  

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 juli 2020 kl. 18.45 CEST.

Taggar: