DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2019

  • Hyresintäkterna ökade med 18 % till 622 miljoner kronor (529 miljoner kronor motsvarande period föregående år).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 31 % till 464 (354) miljoner kronor. Förvaltningsresultat per A- och B-aktie efter utspädning ökade med 29 % till 2,55 (1,98) kronor.
  • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 132 (351) miljoner kronor, varav 48 (67) miljoner kronor från joint ventures.
  • Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 378 (125) miljoner kronor, varav –16 (13) miljoner kronor från joint ventures.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 854 (681) miljoner kronor.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital steg med 16 % till 323 (278) miljoner kronor motsvarande 1,66 (1,50) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
  • Sagax har under perioden nettoinvesterat 864 (1 395) miljoner kronor varav 679 (1 342) miljoner kronor avsåg förvärv av fastigheter.
  • Sagax emitterade ett icke säkerställt obligationslån om 300 miljoner euro med fast ränta om 2,25 % och en löptid till 2025.

OFÖRÄNDRAD PROGNOS FÖR 2019
För 2019 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 1 900 miljoner kronor. Prognosen tillkännagavs vid avlämnande av bokslutskommuniké för 2018.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax
AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 mars 2019 till 2 919 000 kvadratmeter fördelat på 530 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.  

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 mars 2019 kl. 14.30 CET. 

Taggar:

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.