DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2020

Report this content
  • Hyresintäkterna ökade med 13 % till 703 miljoner kronor (622 miljoner kronor motsvarande period föregående år).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 22 % till 565 (464) miljoner kronor.
  • Förvaltningsresultat per A- och B-aktie ökade med 23 % till 1,57 (1,28) kronor efter utspädning.
  • Omvärdering av fastigheter och finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 166 (478) miljoner kronor.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 749 (854) miljoner kronor.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital steg med 29 % till 416 (323) miljoner kronor motsvarande 1,11 (0,83) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
  • Nettoinvesteringarna uppgick till 3 230 (852) miljoner kronor varav 3 107 (679) miljoner kronor avsåg fastighetsförvärv.
      

JUSTERAD PROGNOS FÖR 2020
Till följd av utbrottet av Covid-19 har den makroekonomiska utvecklingen i bolagets marknader försämrats och osäkerheten ökat. Utbrottets påverkan på bolaget har hittills varit begränsad. Den negativa makroekonomiska utvecklingens påverkan på Sagax hyresgäster är dock oundviklig. I vilken omfattning Sagax förvaltningsresultat för 2020 kan komma att påverkas är svårbedömt.

För 2020 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv och försäljningar samt vid nuvarande valutakurser uppgå till 2 250 - 2 300 miljoner kronor. Tidigare lämnad prognos uppgick till 2 250 miljoner kronor och tillkännagavs vid avlämnande av bokslutskommuniké för 2019.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.
 

Om AB Sagax
AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 mars 2020 till 3 297 000 kvadratmeter fördelat på 653 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.  

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6 maj 2020 kl. 11.30 (CEST).

Taggar: