DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2017

JANUARI-SEPTEMBER 2017

 •  Hyresintäkterna ökade med 21 % till 1 371 miljoner kronor (1 134 miljoner kronor föregående år).
 •  Förvaltningsresultatet ökade med 22 % till 994 (812) miljoner kronor. Förvaltningsresultat per A-och B-aktie efter utspädning ökade med 21 % till 5,51 (4,57) kronor.
 •  Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 892 (927) miljoner kronor, varav 319 (225) miljoner kronor från joint ventures och intresseföretag.
 •  Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med 473 (–243) miljoner kronor, varav 49 (–91) miljoner kronor från joint ventures och intresseföretag.
 •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 974 (1 230) miljoner kronor.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 919 (750) miljoner kronor motsvarande 5,04 (4,18) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
 •  Sagax har under perioden nettoinvesterat 1 034 (2 010) miljoner kronor. Fastigheter förvärvades för 825 (2 411) miljoner kronor.

TREDJE KVARTALET 2017

 •  Hyresintäkterna ökade med 16 % till 467 (403) miljoner kronor.
 •  Förvaltningsresultatet ökade med 16 % till 344 (296) miljoner kronor. Förvaltningsresultat per A- och B-aktie efter utspädning ökade med 13 % till 1,91 (1,69) kronor.
 •  Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 273 (125) miljoner kronor, varav 91 (74) miljoner kronor från joint ventures och intresseföretag.
 •  Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med 44 (18) miljoner kronor, varav 18 (7) miljoner kronor från joint ventures och intresseföretag.
 •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 533 (336) miljoner kronor.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 307 (229) miljoner kronor motsvarande 1,69 (1,29) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
 •  Sagax har under kvartalet nettoinvesterat 173 (777) miljoner kronor. Fastigheter förvärvades för 113 (1 229) miljoner kronor.
 •  Efter att ha ansökt om en officiell rating åsattes bolaget en rating om Ba1 med så kallad ”positive outlook” av Moody´s Investors Service.

OFÖRÄNDRAD PROGNOS FÖR 2017

För 2017 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 1 320 miljoner kronor. Prognosen tillkännagavs vid avlämnande av delårsrapport för januari-juni 2017.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 – 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 september 2017 till 2 409 000 kvadratmeter fördelat på 477 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl. 08.00.

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera