DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2019

Report this content

JANUARI-SEPTEMBER 

 • Hyresintäkterna ökade med 16 % till 1 917 miljoner kronor (1 656 miljoner kronor motsvarande period föregående år).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 23 % till 1 483 (1 201) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultat per A- och B-aktie ökade med 26 % till 4,08 (3,25) kronor efter utspädning.
 • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 808 (1 399) miljoner kronor.
 • Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 692 (276) miljoner kronor.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 582 (2 398) miljoner kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital steg med 10 % till 1 423 (1 298) miljoner kronor motsvarande 3,72 (3,17) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
 • Nettoinvesteringarna uppgick till 1 497 (2 442) miljoner kronor varav 1 916 (2 250) miljoner kronor avsåg fastighetsförvärv.
 • Sagax genomförde en fondemission 1:1 av stamaktier av serie A och B.

TREDJE KVARTALET 2019

 • Hyresintäkterna ökade med 16 % till 657 (567) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultatet ökade med 32 % till 523 (395) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultat per A- och B-aktie ökade med 35 % till 1,44 (1,07) kronor efter utspädning.
 • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 175 (340) miljoner kronor.
 • Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 249 (161) miljoner kronor.
 • Resultat efter skatt uppgick till 812 (732) miljoner kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 412 (304) miljoner kronor motsvarande 1,10 (0,79) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
 • Nettoinvesteringarna uppgick till 936 (740) miljoner kronor varav 968 (633) miljoner kronor avsåg fastighetsförvärv.

JUSTERAD PROGNOS FÖR 2019
För 2019 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 2 000 miljoner kronor. Tidigare lämnad prognos uppgick till 1 950 miljoner kronor och tillkännagavs vid avlämnande av delårsrapport för januari-juni 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax
AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 september 2019 till 3 021 000 kvadratmeter fördelat på 539 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.  

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 15.30 (CEST). 

Taggar: