DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2021

Report this content

JANUARI-SEPTEMBER 2021

 • Hyresintäkterna ökade med 7 % till 2 294 miljoner kronor (2 152 miljoner kronor motsvarande period föregående år).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 17 % till 2 096 (1 795) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultat per A- och B-aktie ökade med 20 % till 5,97 (4,98) kronor efter utspädning.
 • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med 3 820 (787) miljoner kronor.
 • Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med 863 (102) miljoner kronor.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 5 913 (2 179) miljoner kronor motsvarande 18,00 (6,19) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 1 776 (1 778) miljoner kronor motsvarande 4,99 (4,92) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
 • Nettoinvesteringarna uppgick till 3 419 (5 246) miljoner kronor.

TREDJE KVARTALET 2021

 • Hyresintäkterna ökade med 7 % till 788 miljoner kronor (735 miljoner kronor motsvarande period föregående år).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 18 % till 732 (618) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultat per A- och B-aktie ökade med 22 % till 2,11 (1,72) kronor efter utspädning.
 • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med 1 067 (504) miljoner kronor.
 • Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med 112 (186) miljoner kronor.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 610 (1 069) miljoner kronor motsvarande 4,86 (3,14) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 527 (482) miljoner kronor motsvarande 1,46 (1,29) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
 • Nettoinvesteringarna uppgick till 1 220 (1 723) miljoner kronor varav 1 051 (1 621) miljoner kronor avsåg fastighetsförvärv.


PROGNOS FÖR 2021

För 2021 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd, tillkännagivna förvärv och försäljningar samt vid nuvarande valutakurser uppgå till 2 750 miljoner kronor. Prognosen tillkännagavs vid avlämnande av delårsrapport för januari – juni 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav per 30 september 2021 uppgick till 3 699 000 kvadratmeter fördelat på 725 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2021, klockan 13.00 CEST.

Taggar: