EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AB SAGAX

Report this content

AB Sagax (publ) har hållit extra bolagsstämma den 19 mars 2021. Med anledningen av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes den extra bolagsstämman endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av samtliga utestående preferensaktier i bolaget, motsvarande högst 16 784 028 preferensaktier, i enlighet med inlösenbestämmelsen i punkt 5.6 i bolagsordningen. I samband med inlösen sker kontant återbetalning till innehavarna av preferensaktier med ett belopp om 35 kronor per preferensaktie, vilket sammanlagt motsvarar ett belopp om högst 587 440 980 kronor.

 
Inlösen av preferensaktierna innebär en minskning av bolagets aktiekapital med högst 29 372 049 kronor (nedsättningsbelopp), motsvarande kvotvärdet för de inlösta preferensaktierna. I samband med inlösen ska ett belopp motsvarande nedsättningsbeloppet om högst 29 372 049 kronor avsättas till reservfonden från fritt eget kapital.

 

Avstämningsdagen för inlösen av preferensaktierna fastställdes till den 7 april 2021, varvid utbetalning av inlösenlikvid beräknas ske omkring den 12 april 2021. Inlösenförfarandet kommer att ske automatiskt vilket innebär att preferensaktieägare inte behöver vidta någon åtgärd i samband med utbetalning. Utbetalning sker till det bankkonto som är kopplat till respektive preferensaktieägares VP-konto. För aktieägare som har sina preferensaktier förvaltarregistrerade sker utbetalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner
 

Beräknad sista dag för handel i preferensaktierna på Nasdaq Stockholm är den 1 april 2021.

Viktiga datum för inlösen av preferensaktier

31 mars 2021

Avstämningsdag för utdelning om 0,50 SEK per preferensaktie
1 april 2021 Sista dag för handel i preferensaktier på Nasdaq Stockholm
7 april 2021 Utbetalning av utdelning om 0,50 SEK per preferensaktie
7 april 2021 Avstämningsdag för obligatorisk inlösen av preferensaktier
12 april 2021 Utbetalning av inlösenlikvid om 35,00 SEK per preferensaktie

Omvandlingsbegäran

Preferensaktieägare som önskar utnyttja omvandlingsförbehållet enligt punkt 5.7 i bolagsordningen och begära omvandling av en (1) preferensaktie till en (1) stamaktie av serie D måste göra det senast den 22 mars 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax
AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 december 2020 till 3 480 000 kvadratmeter fördelat på 673 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 mars 2021 kl. 13.15 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar