NYTT ANTAL AKTIER I SAGAX

Som framgått av tidigare pressmeddelande i juni har Sagax genomfört en riktad emission till Tredje AP-fonden vilket innebär att antalet stamaktier av serie B ökat med 11 689 910 aktier och antalet röster har ökat med 1 168 991 röster. Efter genomförd emission finns totalt 209 274 952 aktier i Sagax fördelade på 13 416 822 stamaktier av serie A, 145 858 130 stamaktier av serie B och 50 000 000 preferensaktier. Det totala antalet röster i Sagax uppgår till 33 002 635 röster.
Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 366 231 166
kronor.

Informationen är sådan som ska offentliggöras enligt lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.


Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 31 mars 2013 till 1 218 000 kvadratmeter fördelat på 134 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.sagax.se.


Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juni 2013 kl. 10.00.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar