NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Report this content

Sagax har under maj månad emitterat 5 900 000 stamaktier av serie D. Som en följd av emissionen uppgår det totala antalet aktier i Sagax till 283 980 255. Antalet utestående aktier fördelas på                    13 416 822 stamaktier av serie A, 145 979 405 stamaktier av serie B varav 1 000 000 aktier i egen räkning, 107 800 000 stamaktier av serie D och 16 784 028 preferensaktier. Det totala antalet röster uppgår till 40 473 165,3. Aktier av serie A representerar 13 416 822 röster, aktier av serie B representerar 14 597 940,5 röster, aktier av serie D representerar 10 780 000 röster och preferensaktier representerar 1 678 402,8 röster. Aktiekapitalet uppgår till totalt 496 965 446,25 kronor.

Som tidigare offentliggjorts beslutade årsstämman i Sagax den 7 maj 2019 om en fondemission 1:1 av stamaktier av serie A och B med avstämningsdag den 3 juni 2019. Nytt antal aktier efter genomförd fondemission kommer att offentliggöras den 28 juni 2019 enligt gällande regelverk.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 mars 2019 till 2 919 000 kvadratmeter fördelat på 530 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 maj kl. 10.00.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar