NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Som tidigare offentliggjorts beslutade årsstämman i Sagax den 7 maj 2019 om en fondemission 1:1 av stamaktier av serie A och B. Fondemissionen genomfördes i juni 2019 och ökade antalet aktier med 13 416 822 stamaktier av serie A och 145 979 405 stamaktier av serie B.

Per 28 juni 2019, efter fondemissionen, uppgår det totala antalet aktier till 443 376 482 fördelat på 26 833 644 stamaktier av serie A, 291 958 810 stamaktier av serie B varav 2 000 000 aktier i egen räkning, 107 800 000 stamaktier av serie D och 16 784 028 preferensaktier. Stamaktier av serie A representerar 26 833 644 röster, stamaktier av serie B representerar 29 195 881 röster, stamaktier av serie D representerar 10 780 000 röster och preferensaktier representerar 1 678 402,8 röster. Aktiekapitalet uppgår till 775 908 843,50 kronor och det totala antalet röster till 68 487 927,8. 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 mars 2019 till 2 919 000 kvadratmeter fördelat på 530 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 juni 2019 kl. 15.00.

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar