NYTT ANTAL PREFERENSAKTIER

Som framgått av tidigare pressmeddelanden har Sagax genomfört en emission om 2 750 000 preferensaktier till en institutionell investerare. Efter genomförd emission finns totalt 217 524 952 aktier i Sagax fördelade på 159 274 952 stamaktier och 58 250 000 preferensaktier. Av dessa innehar bolaget 1 000 000 stamaktier i egen räkning. Efter emissionen uppgår det totala antalet röster i Sagax till 33 827 635 och aktiekapitalet till 380 668 666 kronor. Denna information utgör offentliggörande av ökning av antalet aktier enligt 4 kap. 9 § första stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 31 december 2014 till 1 634 000 kvadratmeter fördelat på 184 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2015 kl. 15.00.

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar