NYTT ANTAL RÖSTER

Report this content

Innehavare till 260 stamaktier av serie A har begärt omvandling av dessa till stamaktier av serie B i enlighet med Sagax bolagsordning. Omvandling har skett vilket minskar antalet röster i bolaget med 234 röster. Antalet röster uppgår därefter till 68 507 499,5. Aktiekapitalet om 776 257 018,25 kronor är oförändrat.

Per 29 maj 2020 uppgår det totala antalet aktier till 443 575 439 fördelat på 26 833 284 stamaktier av serie A, 292 158 127 stamaktier av serie B varav 2 000 000 aktier i egen räkning, 107 800 000 stamaktier av serie D och 16 784 028 preferensaktier. Stamaktier av serie A representerar 26 833 284 röster, stamaktier av serie B representerar 29 215 812,7 röster, stamaktier av serie D representerar 10 780 000 röster och preferensaktier representerar 1 678 402,8 röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 mars 2020 till 3 297 000 kvadratmeter fördelat på 653 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 maj 2020 kl. 16:00.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar