NYTT ANTAL RÖSTER

Report this content

Innehavare till 400 stamaktier av serie A har begärt omvandling av dessa till stamaktier av serie B i enlighet med Sagax bolagsordning. Omvandling har skett vilket minskar antalet röster i bolaget med 360 röster. Antalet röster uppgår därefter till 70 335 951,4. Aktiekapitalet om 808 261 226,50 kronor är oförändrat.

Per 31 augusti 2020 uppgår det totala antalet aktier till 461 863 558 fördelat på 26 832 884 stamaktier av serie A, 292 446 646 stamaktier av serie B varav 2 000 000 aktier i egen räkning, 125 800 000 stamaktier av serie D och 16 784 028 preferensaktier. Stamaktier av serie A representerar 26 832 884 röster, stamaktier av serie B representerar 29 244 664,6 röster, stamaktier av serie D representerar 12 580 000 röster och preferensaktier representerar 1 678 402,8 röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 juni 2020 till 3 321 000 kvadratmeter fördelat på 657 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 augusti 2020 kl. 16:00 CEST.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar