SAGAX EMITTERAR FEMÅRIGT OBLIGATIONSLÅN

Sagax har emitterat ett icke säkerställt femårigt obligationslån om 200 miljoner kronor inom ett rambelopp om 600 miljoner kronor. Obligationslånet löper till 2018 med en rörlig ränta om STIBOR (3 månader) + 3,10 procentenheter.

Obligationslånet diversifierar bolagets finansieringskällor och kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål, investeringar och fastighetsförvärv. Obligationslånet har riktats till institutionella investerare och kommer att noteras på NASDAX OMX Stockholm.

Kommentar av David Mindus, verkställande direktör, Sagax:

-       ”I och med emissionen fortsätter Sagax att bredda sin kapitalförsörjning i linje med den strategiska målsättning bolaget tidigare tillkännagivit”

Swedbank AB (publ) har varit finansiell rådgivare till Sagax i obligationsemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 31 mars 2013 till 1 218 000 kvadratmeter fördelat på 134 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juni 2013 kl. 09.30.

Prenumerera

Dokument & länkar