SAGAX EMITTERAR FEMÅRIGT OBLIGATIONSLÅN

Sagax har emitterat ett icke säkerställt femårigt obligationslån om 300 miljoner kronor inom ett rambelopp om 1 200 miljoner kronor. Obligationslånet löper till 2019 med en rörlig ränta om STIBOR (3 månader) + 2,90 procentenheter.

Obligationslånet kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål, investeringar och refinansiering av skuld. Obligationslånet har riktats till institutionella investerare och kommer att noteras på NASDAX OMX Stockholm.

Nordea Markets har varit finansiell rådgivare till Sagax i obligationsemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 31 mars 2014 till 1 421 000 kvadratmeter fördelat på 144 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juni 2014 kl. 08.30.

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar