SAGAX EMITTERAR FEMÅRIGT OBLIGATIONSLÅN

Report this content

Sagax har emitterat ett icke säkerställt femårigt obligationslån om 300 miljoner kronor inom ett rambelopp om 1 000 miljoner kronor. Obligationslånet löper till 2020 med en rörlig ränta om STIBOR (3 månader) + 3,20 procentenheter.

Obligationslånet kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål, investeringar och refinansiering av skuld.

Obligationslånet har riktats till institutionella investerare och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 31 mars 2015 till 1 686 000 kvadratmeter fördelat på 192 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juni 2015 kl. 08.30.

Prenumerera

Dokument & länkar