SAGAX GENOMFÖR EN RIKTAD NYEMISSION AV STAMAKTIER AV SERIE D OCH TILLFÖRS 200 MILJONER KRONOR

Styrelsen i AB Sagax (publ) (”Sagax”) eller (”Bolaget”) har med stöd av det bemyndigande som erhölls på årsstämman den 7 maj 2019 beslutat om en riktad kontant nyemission om 5 900 000 stamaktier av serie D. Emissionen tillför Bolaget 200 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen har fastställts till 34,00 kronor per aktie genom en så kallad accelererad book building-process, vilket motsvarar en rabatt om 3,83 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen för de senaste 10 handelsdagarna.

Styrelsen konstaterar att efterfrågan i den riktade nyemissionen var god då det kommunicerade utrymmet om cirka 200 miljoner kronor övertecknades av svenska och internationella institutionella investerare efter erbjudandets tillkännagivande. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra en kapitalanskaffning och öka det institutionella ägandet av stamaktier av serie D. Genom nyemissionen stärks Sagax kreditprofil samtidigt som det skapas ytterligare finansiell flexibilitet för fastighetsinvesteringar.

Efter registrering av nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 283 980 255 (fördelat på 13 416 822 aktier av serie A, 145 979 405 aktier av serie B, 107 800 000 aktier av serie D och 16 784 028 preferensaktier). Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om 2,08 procent baserat på det totala antalet aktier i Sagax efter nyemissionen.

I samband med nyemissionen har Bolaget engagerat ABG Sundal Collier som Sole Lead Manager och Bookrunner och Cirio Advokatbyrå som legal rådgivare.
  

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 mars 2019 till 2 919 000 kvadratmeter fördelat på 530 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.  

Informationen är sådan som Sagax skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 maj 2019 kl. 08.00.

Taggar:

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar