SAGAX GENOMFÖR EN RIKTAD NYEMISSION AV STAMAKTIER AV SERIE D OCH TILLFÖRS 513 MILJONER KRONOR

Styrelsen i AB Sagax (publ) (”Sagax” eller ”Bolaget”) har med stöd av det bemyndigande som erhölls på årsstämman den 6 maj 2020 beslutat om en riktad kontant nyemission om 18 000 000 stamaktier av serie D (”Nyemissionen”). Då intresset från investerare var mycket stort utökades Nyemissionen med två miljoner aktier i förhållande till vad som tidigare kommunicerats (se pressmeddelande nr. 15). Sagax tillförs 513 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen har fastställts till 28,50 kronor per aktie genom en så kallad accelererad book building-process, vilket motsvarar en rabatt om 2,51 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen de senaste 10 handelsdagarna.

Nyemissionen riktades till svenska och internationella professionella investerare i Norden och vissa andra jurisdiktioner. Genom Nyemissionen stärks Sagax kreditprofil samtidigt som den finansiella flexibiliteten för fastighetsinvesteringar förbättras. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning.

Efter Nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 461 575 439, fördelat på 26 833 284 stamaktier av serie A, 292 158 127 stamaktier av serie B, 125 800 000 stamaktier av serie D och 16 784 028 preferensaktier. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om 3,89 procent baserat på det totala antalet aktier i Sagax efter Nyemissionen.

I samband med Nyemissionen har Bolaget engagerat ABG Sundal Collier som finansiell rådgivare och sole bookrunner och Cirio Advokatbyrå som legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.
 

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 mars 2020 till 3 297 000 kvadratmeter fördelat på 653 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2020 kl. 23.00 (CEST).

Prenumerera

Dokument & länkar