SAGAX JOINT VENTURE SÖDERPORT AVYTTRAR FASTIGHETER I TORSLANDA FÖR 2,3 MILJARDER KRONOR OCH LÄGGER GRUNDEN TILL ETT NYTT FASTIGHETSBOLAG

Sagax joint venture Söderport Holding AB (”Söderport”), som ägs till lika delar av Nyfosa och Sagax, har idag via dotterbolag avtalat om att överlåta 6 fastigheter i Torslanda till det noterade enfastighetsbolaget Torslanda Property Investment AB (”TPI”). Transaktionen sker i bolagsform och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 2 338 miljoner kronor vilket motsvarar externt bedömt marknadsvärde.

TPI erlägger 965 miljoner kronor av köpeskillingen i form av nyemitterade TPI-aktier. Emissionskursen uppgår till 195,46 kronor per aktie vilket motsvarar TPI:s substansvärde. Genom emissionen kommer Söderports ägarandel i TPI att öka från 28,6 % till 78,4 %. Söderport har ansökt om och beviljats dispens från budplikt av Aktiemarknadsnämnden.

De fastigheter som avyttras till TPI utgörs huvudsakligen av kontorsfastigheter och omfattar en uthyrningsbar area om 145 000 kvadratmeter. Hyresvärdet uppgår till 170 miljoner kronor. Fastigheterna är belägna i anslutning till TPI:s befintliga fastighet och har samma huvudsakliga hyresgäst.

Genom transaktionen skapas förutsättningar för effektiv förvaltning och hög kundservice samtidigt som TPI kan utvecklas till ett aktivt fastighetsbolag med fokus på liknande kontorsfastigheter.

Söderport har som målsättning att TPI ska bygga upp en egen förvaltningsorganisation för att kunna utvecklas till ett självständigt fastighetsbolag. Söderport avser att helt eller delvis successivt överlåta sitt aktieinnehav i TPI till sina aktieägare alternativt till dessas aktieägare.

Transaktionen är villkorad av godkännande av extra bolagsstämma i TPI. Styrelsen och aktieägare som representerar cirka 21 % av de röstberättigade aktierna i TPI har aviserat att de är positiva till transaktionen. Den extra bolagsstämman beräknas äga rum den 22 augusti 2019. Förutsatt att bolagsstämman tillstyrker transaktionen beräknas tillträde ske den 1 oktober 2019.

Sagax förvaltningsresultat och finansiella ställning påverkas endast marginellt av transaktionen.

Kommentar av David Mindus, verkställande direktör, Sagax:

”Genom transaktionen skapar Söderport ett fastighetsbolag med inriktning mot den typ av kontorsfastigheter som TPI äger. Lyckas bolaget attrahera skickliga medarbetare finns förutsättningar för att TPI på sikt ska bli en god affär för våra aktieägare.”

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.
    
Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 mars 2019 till 2 919 000 kvadratmeter fördelat på 530 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Taggar:

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar