SAGAX OFFENTLIGGÖR OBLIGATIONSPROSPEKT

Den 29 november 2017 offentliggjorde Sagax att bolaget emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 600 miljoner kronor inom ett rambelopp om 1 500 miljoner kronor. Obligationslånet löper till den 1 februari 2021.

I samband med inregistreringen av obligationen vid Nasdaq Stockholm har Sagax styrelse upprättat ett prospekt. Finansinspektionen har meddelat att detta prospekt har godkänts. Obligationerna avses registreras för handel vid Nasdaq Stockholm den 9 januari 2018.

Prospektet finns tillgängligt i elektronisk form på Sagax webbplats www.sagax.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se samt på begäran i pappersform på Sagax huvudkontor, Engelbrektsplan 1, 6 tr, 114 34 Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 september 2017 till 2 409 000 kvadratmeter fördelat på 477 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.  

Denna information är sådan information som Sagax är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 januari 2018 kl. 11.00 CET.

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar