SISTA DAG FÖR HANDEL I SAGAX PREFERENSAKTIER ÄR DEN 1 APRIL 2021

Report this content

Den 19 mars 2021 beslutade extra bolagsstämma i AB Sagax (publ) (”Sagax”) om inlösen av samtliga preferensaktier med stöd av inlösenförbehållet i bolagsordningen. Som avstämningsdag för inlösen fastställdes den 7 april 2021.
 

Sagax har ansökt om avnotering av preferensaktierna med föreslagen sista dag för handel den 1 april 2021. Sagax har nu informerats om att Nasdaq godkänt bolagets ansökan om avnotering och beslutat att sista dag för handel i Sagax preferensaktier på Nasdaq Stockholm är den 1 april 2021.

 

Inlösenförfarandet i sammandrag

I enlighet med bolagsordningen och den extra bolagsstämmas beslut uppgår inlösenlikviden till 35 kronor per preferensaktie, vilket sammanlagt motsvarar ett belopp om 571 294 465 kronor.
 

Avstämningsdagen för inlösen av preferensaktierna är den 7 april 2021. Utbetalning av inlösenlikvid om 35 kronor per preferensaktie beräknas ske omkring den 12 april 2021.
 

Inlösenförfarandet kommer att ske automatiskt vilket innebär att preferensaktieägare inte behöver vidta någon åtgärd i samband med utbetalning. Utbetalning sker till det bankkonto som är kopplat till respektive preferensaktieägares VP-konto. För aktieägare som har sina preferensaktier förvaltarregistrerade sker utbetalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.
 

Aktieägare som önskar avyttra sina preferensaktier bör observera att sista dag för handel i preferensaktierna är den 1 april 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax
AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 december 2020 till 3 480 000 kvadratmeter fördelat på 673 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar