• news.cision.com/
  • Sagax/
  • SISTA DAG FÖR HANDEL I SAGAX STAMAKTIE AV SERIE A OCH B INKLUSIVE RÄTT ATT ERHÅLLA AKTIER I FONDEMISSION

SISTA DAG FÖR HANDEL I SAGAX STAMAKTIE AV SERIE A OCH B INKLUSIVE RÄTT ATT ERHÅLLA AKTIER I FONDEMISSION

Report this content

Som tidigare offentliggjorts beslutade årsstämman i Sagax den 7 maj 2019 om en fondemission 1:1 av stamaktier av serie A och B med avstämningsdag den 3 juni 2019.

För varje befintlig stamaktie av serie A och B som innehas på avstämningsdagen tilldelas en (1) ny stamaktie utan kostnad, varvid varje befintlig stamaktie av serie A ger rätt till en ny stamaktie av serie A och varje befintlig stamaktie av serie B ger rätt till en ny stamaktie av serie B. Enligt föreskrift i bolagsordningen ska innehav av stamaktie av serie D och/eller innehav av preferensaktie inte berättiga till nya stamaktier av serie A och B.

Sista dag för handel i Sagax stamaktie av serie A och B inklusive rätt att erhålla aktier i fondemissionen är den 29 maj 2019 och första dag för handel i Sagax stamaktie av serie A och B exklusive rätt att delta i fondemissionen är den 31 maj 2019. Det krävs ingen åtgärd av aktieägare för att aktieinnehavet ska ändras. De nya aktier som emitteras genom fondemissionen kommer automatiskt att registreras på samma VP-konto/depå där en aktieägares befintliga stamaktier av serie A och B i bolaget är registrerade.

När fondemissionen är genomförd kommer antalet stamaktier av serie A och B att fördubblas vilket innebär att priset per stamaktie av serie A och B kan förväntas halveras. Efter genomförd fondemission kommer aktiekapitalet att uppgå till 775 908 843,50 kronor fördelat på 443 376 482 aktier, varav 26 833 644 stamaktier av serie A, 291 958 810 stamaktier av serie B, 107 800 000 stamaktier av serie D och 16 784 028 preferensaktier.

Ytterligare information om fondemissionen finns på bolagets hemsida: www.sagax.se under menyn Finansiell information/Prospekt.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 mars 2019 till 2 919 000 kvadratmeter fördelat på 530 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar