Niomånadersrapport, 1 september 1999 - 31 maj 2000

Niomånadersrapport 1 september 1999 - 31 maj 2000 Omsättningen ökade till 673,0 Mkr (304,3 Mkr och proforma 596,8) och resultatet före skatt steg till 153,1 Mkr (78,4 Mkr och proforma 149,0). Norges näst största skidanläggning Hemsedal Skisenter AS ingår i koncernen sedan den 1 april 2000. Förvärvet av Hemsedal Skisenter AS innebär p g a säsongseffekter en omräkning av årets resultatprognos till 85-90 Mkr. Resort cashflow förväntas uppgå till ca 200 Mkr (119,6) under 1999/00. Åre-Vemdalen, som ingår i koncernen sedan den 1 januari 2000, har utvecklats mycket väl. Koncernens marknadsandel (inklusive Åre-Vemdalen) av liftkortsförsäljningen i Sverige ökade under säsongen 1999/00 med ca 1,7%- enheter till 53,4 %. Detta är SälenStjärnan AB ("Sälen*") Sälen* äger och driver skidanläggningarna Lindvallen, Högfjället, Tandådalen och Hundfjället i Sälen, Åre och Duved i Åre, Björnrike och Vemdalsskalet i Vemdalen samt den norska skidanläggningen Hemsedal. Inom koncernen ägs och förmedlas stugor och lägenheter med närmare 14 000 bäddar i Sälen, 5 000 bäddar i Åre och Vemdalen samt 1 100 bäddar i Hemsedal (genom intressebolag). Visionen är att Sälen* skall utveckla produkter för nya skidgenerationer och vara ett av de branschledande skidortsföretagen i Europa. Affärsidén är att erbjuda marknaden en högkvalitativ gästanpassad alpin vinterupplevelse. Den huvudsakliga intäktskällan är försäljning av liftkort. Marknadsandelen av liftkortsförsäljningen i Sverige uppgår till 53% och i Norge till 14%. Omsättning och resultat Koncernens omsättning uppgick under perioden till 673,0 Mkr (304,3 och proforma 596,8). Koncernens resultat före skatt uppgick till 153,1 Mkr (78,4 och proforma 149,0). Omsättningens och kostnadernas fördelning framgår av nedanstående tabell. Åre-Vemdalen ingår i koncernen sedan den 1 januari 2000 och har påverkat omsättningen med 261,0 Mkr (proforma 230,4) och vinsten före skatt med 73,2 Mkr (proforma 64,1). Hemsedal Skisenter ingår i koncernen sedan den 1 april 2000 och har påverkat omsättningen med 15,7 Mkr (proforma 16,6) och vinsten före skatt med 1,0 Mkr (proforma 3,5). Sälens Högfjällshotell ingår i koncernen från 1 oktober 1999 och påverkar periodens omsättning med 52,7 Mkr (pro-forma 45,5) och vinsten före skatt med 7,2 Mkr (proforma 6,0). Det riksdagsbeslut avseende regional nedsättning av sociala avgifter om 8%-enheter som gäller till 31 december 2000 har ännu inte godkänts av EU. Ett beslut från EU väntas under mitten av oktober 2000. Av försiktighetsskäl har fulla sociala avgifter för perioden januari - maj 2000 belastat periodens resultat, vilket inneburit en merkostnad på 9,4 Mkr. Under perioden har fordringar på 4,3 Mkr avseende koncernens del av överskottsmedel från SPP reducerat personalkostnaderna. Marknadsutveckling Enligt branschorganisationen SLAO (Svenska Liftanläggningars Organisation) har liftkortsförsäljningen i Sverige ökat med 6% till ca 620 Mkr jämfört med säsongen 1998/99. Av omsättningsökningen kan ca 2%-enheter härledas till volymökning. Verksamheten Under verksamhetsåret har Sälen* förvärvat två skidortsföretag, dels Åre- Vemdalen och dels norska Hemsedal. Förvärvet av Åre-Vemdalen slutfördes under december 1999 och bolaget ingår i koncernen sedan den 1 januari 2000. Förvärvspriset uppgick till 253 Mkr och likviden utgjordes av 2 450 000 nyemitterade B-aktier samt 70 Mkr kontant. Den del av köpeskillingen som översteg Åre-Vemdalens egna kapital per förvärvsdatum har hänförts till latent skattefordran på ej utnyttjade förlustavdrag samt till mark. Norges näst största skidanläggning Hemsedal Skisenter förvärvades under april 2000 och ingår i koncernen sedan den 1 april 2000. Förvärvspriset uppgick till 112 Mkr varav 103 Mkr kontant och 100 073 nyemitterade B- aktier. Den delen av köpeskillingen som översteg Hemsedals egna kapital per förvärvsdatum har till övervägande del hänförts till mark. Genom förvärven av Åre-Vemdalen och Hemsedal, samt de tidigare förvärven av Tandådalen & Hundfjället och Sälenfjällen Bokning 1997, har koncernen nu vuxit till en internationellt stark koncern inom vinterturism. Förvärven medför samordnings- och stordriftsfördelar inom bl a försäljning, marknadsföring, inköp och finansiering. Förvärven medför även en geografisk riskspridning. Efter en sen säsongstart och en svag försäljningsvolym under jul och nyårshelgerna har försäljningen utvecklats positivt. Den sena påsken i kombination med en tidig vår medverkade dock till att gästantalet i Sälen, Hemsedal och Vemdalen var lägre än beräknat under slutet av säsongen. Ackumulerat har liftkortsförsäljningen för jämförbara enheter ökat med 9% till 317 Mkr inklusive Åre-Vemdalen från den 1 januari 2000 och Hemsedal från den 1 april 2000. Av intäktsökningen avser 8%-enheter pris, varav 2%- enheter kan hänföras till sänkt ålder för knattekort i Åre, och 1%-enhet av ökningen avser volym. Sälen och dess skidanläggningar Lindvallen, Högfjället, Tandådalen och Hundfjället har en stark familjeprägel. Liftkortsförsäljningen i Sälenanläggningarna ökade med 6% till 172 Mkr varav 5% kan hänföras till prisökning. Beläggningsgraden på egna och förmedlade stugor ökade under säsongen (julhelgen-1 maj) med 4%-enheter till 88%. Det innebär att beläggningsgraden under de tre senaste säsongerna ökat från 70% till 88%. Sälenanläggningarna uppvisar även en kraftig volymökning på skiduthyrning och skidskola under de tre senaste åren. Volymen uthyrda skidutrustningar har under de tre senaste åren ökat med 60-70% och antalet elever i skidskolorna har under samma period ökat med 40-50%. Åre-Vemdalen ingår i koncernen sedan den 1 januari 2000 och har sedan tillträdet utvecklats mycket positivt. Åre har en mer ungdomlig och tuff profil än Sälen medan Vemdalen till stor del är en familjeanläggning. Liftkortsförsäljningen i Åre-Vemdalen ökade med 15% till 134 Mkr. En lyckad pris- och marknadsstrategi, ett fint snöläge i främst Åre och ökad konsumtion i landet, är bidragande orsaker till den gynsamma utvecklingen. Från innevarande säsong har åldersgränsen för gratis knattekort sänkts från 10 år till 7 år, vilket har givit ökade volymer sålda liftkort. Beläggningsgraden i egna stugor och lägenheter i Åre under säsongen 1999/00 (julhelgen-1 maj) uppgick till 75% (72). Hemsedal, som ingår i koncernen från 1 april 2000, uppvisar under perioden en något lägre nivå för liftkortsförsäljningen som uppgick till 11 Mkr (12) p g a en sen och försäljningsmässigt svag påskvecka. Hemsedal har en hög andel utländska gäster och en profil som attraherar både ungdomar och familjer. Nordens skidportal Arbetet med att utveckla nordens största skidportal fortskrider som planerat. Här skall gästerna direkt över internet kunna boka och betala logi, liftkort, skidhyra och skidskola. Sedan hösten 1999 har Lindvallens och Högfjällets gäster genom www.salen.com kunnat boka sin vistelse över internet och Tandådalen och Hundfjällets gäster har kunnat boka allt utom logi. Till nästkommande säsong kommer samtliga anläggningar i Sälen och Åre att vara bokningsbara fullt ut och en mindre volym logi samt skidskola och liftkort kommer att vara bokningsbart i Hemsedal. Den nya övergripande och gemensamma portaladressen kommer att offentliggöras i höst. Antalet besökare på portalen bedöms uppgå till ca 200 000 i månaden under perioden oktober-mars och inom två år bedöms 50% av koncernens försäljning ske genom skidportalen. Kassaflöde Resort Cashflow, vilket definieras som intäkter minus kostnader hänförliga till skidverksamheten, uppgick under perioden till 247,5 Mkr (136,4). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 176,9 Mkr (142,2) och periodens kassaflöde efter investerings- och finansieringsverksamheterna uppgick till 26,5 Mkr (22,3). Investeringar Under perioden uppgick koncernens totala investeringar till 843,3 Mkr (55,4) varav 768,1 Mkr avser förvärven av Sälens Högfjällshotell, Åre- Vemdalen och Hemsedal Skisenter. Under föregående verksamhetsår investerades 33,4 Mkr i stugor i Sälen till säsongen 1999/00. Periodens investeringar avser främst färdigställande av dessa stugor. Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel uppgick till 87,4 Mkr (74,3). Den räntebärande nettoskulden har under perioden ökat med 464,8 Mkr till 720,8 Mkr. Genom förvärvade bolag har räntebärande skulder på 374,6 Mkr tillförts. Genomsnittlig räntekostnad (finansnetto/genomsnittlig nettoskuld) uppgick till 6,1% (6,9). Förvärvet av Åre-Vemdalen har finansierats genom en nyemission av 2 450 000 B-aktier till kurs 74,50 kr per aktie och kontant 70,0 Mkr. Förvärvet av Hemsedal Skisenter har finansierats genom nyemission av 100 073 B-aktier till kurs 85,15 kr per aktie och 103 Mkr kontant. Som vederlag för 50% av aktierna i Sälens Högfjällshotell har erlagts 5 Mkr kontant. Personal Medelantalet anställda i Sälen uppgick till 555 vilket var en ökning med 145 personer jämfört med motsvarande period föregående år. Genom förvärvet av Sälens Högfjällshotell har 89 anställda tillförts. Medelantalet anställda i Åre-Vemdalen under perioden januari - maj 2000 uppgick till 654 personer, vilket var en ökning med 158 personer jämfört med föregående år. Den kraftiga ökningen är en effekt av att liftsystemen i Storhogna och Klövsjö samt centralanläggningarna i Vemdalen och Björnrike tillkommit. Medelantalet anställda i Hemsedal under perioden 1 april - 31 maj 2000 uppgick till 106 personer, vilket var en ökning med 11 personer jämfört med i fjol. Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick under perioden till 43,9 Mkr (19,5) varav 40,0 Mkr (18,0) från dotterbolag. Resultatet efter finansnetto uppgick till 3,8 Mkr (3,1). Aktien SälenStjärnans B-aktie är noterad på Stockholm Fondbörs OTC-lista sedan 1994. Antalet aktier uppgår till 9 639 823 st varav 456 000 utgör A-aktier med tio röster per aktie och 9 183 823 st utgör B-aktier med en röst per aktie. Under perioden har antalet aktier ökat med 2 550 073 st genom riktade nyemissioner till ägarna av de förvärvade bolagen Åre-Vemdalen AB (2 450 000 st B-aktier) och Hemsedal Skisenter AS (100 073 st B-aktier). Därutöver har enligt beslut 1 794 000 A-aktier under perioden omstämplats till B-aktier. Antalet aktieägare uppgick per den 31 maj 2000 till 2 750 st vilket är en ökning med 930 st (51%) sedan den 31 augusti 1999. Genom förvärvet av Hemsedal Skisenter har det tillkommit 215 norska aktieägare. Aktieägarrabatten, som innebär att aktieägare med innehav om minst 200 aktier i Sälen* får rabatt i koncernens skidanläggningar, omfattar nu även skidanläggningarna i Åre, Vemdalen och Hemsedal. Rabatterna, som uppgår till 15%, erhålls vid köp av liftkort, skidhyra och skidskola. Utsikter för verksamhetsåret Det nyligen genomförda förvärvet av Hemsedal Skisenter AS bedöms på grund av en negativ säsongseffekt belasta helårsresultatet med -11 Mkr. Den prognos som lämnats före förvärvet var klart med ett resultat före skatt på 100-110 Mkr för verksamhetsåret 1999/00 har därför justerats till 85-90 Mkr (54,0), vilket motsvarar en vinst per aktie efter skatt på 6,30-6,70 kr (6,19). Av försiktighetsskäl belastas prognostiserat resultat även med 11 Mkr eftersom EU ännu inte godkänt de svenska reglerna om regional nedsättning av sociala avgifter. I helårsprognosen ingår Åre-Vemdalen 1 januari - 31 augusti med 52 Mkr. En justerad helårsprognos för Åre-Vemdalen 1 september 1999 - 31 augusti 2000 beräknas uppgå till ca 21 Mkr. I helårsprognosen ingår Hemsedal Skisenter AS 1 april -31 augusti 2000 med -9 Mkr. En justerad helårsprognos för Hemsedal Skisenter 1 september 1999 - 31 augusti 2000 beräknas uppgå till ca 3 Mkr. Finansiell information Bokslutsrapporten för helåret september 1999 - augusti 2000 publiceras den 29 september 2000. På Sälen*s hemsida med adressen www.salen.com läggs all officiell finansiell information ut så snart denna offentliggjorts. Sälen den 20 juni 2000 Thorvald Sverdrup, verkställande direktör Granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna niomånadersrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att niomånadersrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Sälen den 20 juni 2000 Lennart Danielsson Ola Blumenberg Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB E-post:info@salen.com Internet:www.salen.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/20/20000620BIT00760/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/06/20/20000620BIT00760/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar