Antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Enligt lagen om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Per den 30 september 2019 finns det 832 577 974 aktier och 272 237 539 röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) fördelat enligt följande:

Stamaktie A: 209 977 491 aktier och 209 977 491 röster

Stamaktie B: 546 071 540 aktier och 54 607 154 röster

Stamaktie D: 76 498 230 aktier och 7 649 823 röster

Preferensaktie: 30 713 aktier och 3 071 röster

Förändringen av antalet aktier och röster har skett i D-aktien (+110 160 aktier, +11 016 röster) och preferensaktien (-5 508 aktier, -551 röster), och har föranletts av det utbyteserbjudande som riktats till preferensaktieägare i SBB att byta ut sina preferensaktier mot nyemitterade stamaktier av serie D. För mer information om utbyteserbjudandet hänvisas till www.sbbnordeninfo.se.

För ytterligare information:

Adrian Westman, Head of Investor Relations, 073 509 04 00, adrian.westman@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2019 kl. 17:30 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera