Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Report this content

Enligt lagen om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Som tidigare offentliggjorts beslutade styrelsen i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) den 23 oktober 2019 om en riktad nyemission av stamaktier av serie B. Nyemissionen registrerades under november 2019 och ökade antalet aktier med 18 181 819 B-aktier. Antalet röster ökade med 1 818 181.

Per den 29 november 2019 finns det 850 759 793 aktier och 274 052 649 röster i SBB fördelat enligt följande:

Stamaktie A: 209 977 491 aktier och 209 977 491 röster

Stamaktie B: 564 253 359 aktier och 56 425 335 röster

Stamaktie D: 76 498 230 aktier och 7 649 823 röster

Preferensaktie: 30 713 aktier och 3 071 röster

För ytterligare information:

Adrian Westman, Head of Investor Relations, 073 509 04 00, adrian.westman@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2019 kl. 17:30 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera