Kommuniké från årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) 2020

Report this content

Vid årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) den 27 april 2020 behandlades bland annat följande ärenden:

Val av styrelse

Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen ska vara sju. Till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s styrelse omvaldes tidigare ledamöterna Lennart Schuss, Ilija Batljan, Sven-Olof Johansson, Hans Runesten, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Fredrik Svensson och Eva Swartz Grimaldi. Till styrelsens ordförande omvaldes Lennart Schuss.

Val av revisor

Stämman utsåg det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor med den Mikael Ikonen som huvudansvarig för revisionen. Vidare utsågs Ingemar Rindstig som personvald revisor med Gabriel Novella som suppleant.

Styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 1 950 000 kr, varav ordföranden erhåller 450 000 kr och övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda i Bolaget erhåller 300 000 kr vardera. För utskottsarbete i ersättningsutskottet ska utgå ett totalt arvode om 40 000 kronor att fördelas med 20 000 kronor per ledamot. För utskottsarbete i hållbarhetskommitteen ska utgå ett totalt arvode om 60 000 kronor att fördelas med 20 000 kronor per ledamot. För revisionsutskottet, som består av styrelsens ledamöter, ska arvode för deltagande anses ingå i ordinarie styrelsearvode. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om utdelning

Stämman beslutade om vinstutdelning till preferensaktieägarna med 35 kr per Preferensaktie samt till stamaktieägarna med 0,60 kr per Stam A- och Stam B-aktie samt 2 kr per Stam D-aktie. Utbetalning ska ske kvartalsvis.

Avstämningsdagar för vinstutdelning till Preferensaktier ska vara den 7 juli 2020 (utbetalningsdag 10 juli 2020), 6 oktober 2020 (utbetalningsdag 9 oktober 2020), 4 januari 2021 (utbetalningsdag 8 januari 2021) samt 6 april 2021 (utbetalningsdag 9 april 2021), med ett belopp om 8,75 kr per utbetalningsdag.

Avstämningsdagar för vinstutdelning till Stam A-aktie, Stam B-aktie och Stam D-aktie ska vara den 30 juni 2020, 30 september 2020, 30 december 2020 samt 31 mars 2021 med ett belopp om 0,15 kr per utbetalningsdag för Stam A-aktie och Stam B-aktie samt 0,50 kr per utbetalningsdag för Stam D-aktie. Utbetalning av vinstutdelning genom Euroclear Sweden AB:s försorg beräknas ske tre bankdagar efter respektive avstämningsdag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade anta nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med de nya reglerna i aktiebolagslagen. De beslutade förändringarna förväntas inte medföra någon betydande förändring i förhållande till den ersättning som utbetalats med tillämpning av tidigare gällande riktlinjer.

Principer för tillsättande av valberedning

Årsstämman fastställde principer för tillsättande av ny valberedning. Principerna är oförändrade i förhållande till tidigare år.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Betalning ska kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning. Antalet aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av vid var tid gällande bolagsordnings gränser. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. Emissionskursen ska fastställas med beaktande av gällande marknadsförhållanden.

Bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma genomföra förvärv och överlåtelser av egna Stam B- och Stam D-aktier. Förvärv får högst ske av så många aktier att Bolagets egna innehav vid var tid ej överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv av aktier får ske på Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till samtliga aktieägare. Överlåtelse av aktier får ske på Nasdaq Stockholm samt i samband med företagsförvärv.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade göra två smärre ändringar av bolagsordningen dels som förberedelse för förväntade förändringar i aktiebolagslagen, dels för att möjliggöra det beslutade valet av revisorer.

Stockholm den 27 april 2020

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2020 kl. 14:50 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera