Samhällsbyggnadsbolaget, delårsrapport januari – september 2017: Resultat per aktie 3,20 kr, fortsatt fokus på kassaflöde, lönsamhet och värdeskapande

SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): PERIODEN I KORTHET

•  Hyresintäkterna ökade till 954 Mkr (43).

•  Driftsöverskottet ökade till 620 Mkr (23).

•  Förvaltningsresultatet ökade som en följd av det förbättrade driftsöverskottet till 250 Mkr (0,2).

•  Periodens resultat ökade till 2 047 Mkr (406), motsvarande ett resultat per aktie om 3,20 kronor (E/T).

  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter utom byggrätter ingår med 1774 Mkr (183).
  • Orealiserade värdeförändringar som resultat av byggrätter ingår med 580 mkr (325).

•  Fastighetsportföljens värde ökade till 22 052 Mkr (2 822).

•  Substansvärde per aktier EPRA NAV ökade till 9,05 kr.

•   Överskottsgraden höjdes från 65 procent i andra kvartalet till 71 procent i tredje kvartalet vilket bidrog till att förvaltningsresultatet för tredje kvartalet blev 112 Mkr.

”-Siffrorna fortsätter att tala sitt tydliga språk. Vårt förvaltningsresultat för de första nio månaderna 2017 på 250 mkr är i enlighet med vår tidigare kommunicerade 12-månaders rullande intjäningsförmåga. Detta tack vare att vi levererar en överskottsgrad under tredje kvartalet på 71 %. Vi fortsätter att fokusera på värdeskapande genom engagerad förvaltning, investeringar, nyuthyrningar, förlängda kommunala avtal och en affärsmässig fastighetsutveckling.”

Ilija Batljan

Verkställande direktör och grundare

Bilaga: Delårsrapport januari – september 2017


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl. 08.00 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Samhällsbyggnadsbolaget äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Samhällsbyggnadsbolagets B-aktie (symbol SBB B) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North. Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.