Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari – mars 2020: Resultat efter skatt per stamaktie A och B ökade till 0,94 kr (0,20 kr)

Report this content

SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT JAN-MAR 2020 I KORTHET

  • Hyresintäkterna ökade till 1 341 mkr (429).
  • Driftsöverskottet ökade till 895 mkr (240).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 444 mkr (97).
  • Resultat före skatt ökade till 1 695 mkr (394), varav:
  • Förvaltningsresultatet ingår med 319 mkr (106). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade kostnader om -147 mkr (-25).
  • Värdeförändringar på fastigheter ingår med 1 628 mkr (252).
  • Värdeförändring avseende derivat ingår med -252 mkr (9).
  • Periodens resultat var 1 372 mkr (216) efter avdrag för uppskjuten skatt om -275 mkr (-116) och aktuell skatt om -48 mkr (-17), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 0,94 kr (0,20) före utspädning.
  • Fastighetsportföljens värde uppgick till 80,2 mdkr (79,5).
  • Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) som beräknas enligt EPRA:s nya riktlinjer för substansvärdesberäkningar var 24 758 mkr (24 784), motsvarande 19,52 kr (20,04) per aktie.

”SBB har en mycket stark finansiell ställning med drygt 50 miljarder i icke pantsatta tillgångar, starka bankrelationer och tillgång till europeisk kreditmarknad vilket bolaget visade tydligt genom att kunna emittera 20-års icke säkerställd obligation mitt i krisen. SBB hade i slutet av kvartalet en kassa på 3,8 mdr. Tillgång till kapital är viktigt men det är ännu viktigare att leverera starka kassaflöden från verksamheten. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital ökade med 358 procent till 444 mkr (97) för kvartalet. Justerat för engångseffekter för återköp av dyra lån och omstruktureringskostnader landade kassaflödet på 591 mkr (122). Den starka ökningen av driftnettot med 273 procent till 895 mkr bäddar gått för framtiden. Kriserna kommer och går och man ska vara ödmjuk inför detta men vår uppgift är att vara en pålitlig och långsiktig samhällsaktör som på ett hållbart sätt levererar aktieägarvärde, god lönsamhet och starka resultat.”

Ilija Batljan
Verkställande direktör och grundare

Bilaga: Delårsrapport januari – mars 2020

Delårsrapporten finns även under följande länk: sbbnorden.se/investor-relations/rapporter/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2020 kl. 08:00 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera

Dokument & länkar