Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari – september 2019: Kassaflödet ökade med 99 procent

Report this content

SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2019 I KORTHET

 • Hyresintäkterna ökade till 1 400 mkr (1 227).
 • Driftsöverskottet ökade till 903 mkr (797).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital ökade med 99 procent till 507 mkr (255).
 •  Resultat före skatt ökade till 1 526 mkr (1 204), varav:  
  • Förvaltningsresultatet ingår med 508 mkr (294). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade finansieringskostnader om -130 mkr (-80).
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 1 444 mkr (890) varav orealiserade värdeförändringar som resultat av byggrätter ingår med 65 mkr (134). Realiserade värdeförändringar avseende fastigheter redovisas med -308 mkr (14).
 • Periodens resultat var 1 337 mkr (999) efter avdrag för uppskjuten skatt om -137 mkr (-188) och aktuell skatt om -52 mkr (-17), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 1,41 kr (1,24) före utspädning.
 • Fastighetsportföljens värde ökade med 5,6 mdkr under perioden till 30,8 mdkr (25,2).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) ökade till 9 914 mkr (8 736), motsvarande 13,11 kr (11,55) per aktie.
 • Justerat substansvärde (Adjusted EPRA NAV) var 17 257 mkr (11 941), motsvarande 22,83 kr (15,79) per aktie. 
 • SBBs snittränta har under de senaste 12 månaderna minskat från 2,49 procent till 1,75 procent.

TREDJE KVARTALET I KORTHET

 • Hyresintäkterna ökade till 507 mkr (427).
 • Driftsöverskottet ökade till 343 mkr (293).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 254 mkr (113).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 263 mkr (99).
 • Periodens resultat var 404 mkr (482), motsvarande ett resultat per aktie om 0,40 kr (0,61) före utspädning.

”Kassaflödesmaskinen Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") fortsätter att leverera. Tredje kvartalet 2019 blev SBBs bästa kvartal någonsin med avseende på förvaltningsresultatet som fördubblades mot året före. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital ökade med 99 procent och justerat för engångseffekter för bland annat återköp av dyra lån landar kassaflödet för niomånadersperioden på 657 mkr (335). Utöver starka kassaflöden och starkt förvaltningsresultat fortsätter vi att leverera ytterligare resultat från våra tre värdeskapande områden – renoveringar/investeringar i befintligt bestånd, utveckling av byggrätter och transaktioner. Vår renoveringstakt är nu uppe på de nivåer som vi eftersträvat och kommer att fortsätta leverera starka resultat och tillväxt i substansvärdet. Under de första nio månaderna har vi påbörjat renoveringar av 476 lägenheter och för ytterligare 232 lägenheter, som är uppsagda, har avtal tecknats för renovering med start under fjärde kvartalet. Under de första nio månaderna gjordes transaktioner för cirka 16 mdkr. Transaktionerna fortsätter att bidra starkt till resultatet. Även fastighetsutveckling fortsätter leverera starkt. SBB hade per den 30 september 2019 utvecklingsprojekt i olika detaljplanefaser om totalt ca 1 020 000 kvm BTA.

Vi fokuserar på att uppnå BBB+ rating under de närmaste 12 månaderna, vilket är en förutsättning för stark tillväxt. Vår stärkta finansiella ställning blir ännu tydligare när vi visar att vår snittränta i slutet av det tredje kvartalet var 1,75 procent jämfört med 2,5 procent ett år tillbaka i tiden. Vår justerade intjäningsförmåga på rullande 12-månaders basis var i slutet av tredje kvartalet 1 141 mkr, motsvarande en ökning med 48 procent från 770 mkr i slutet av 2018.

SBBs trygga kassaflöden påverkas endast marginellt av konjunktur och omvärldsfaktorer, och som ledande aktör inom social infrastruktur i Norden verkar vi på en marknad där behovet av investeringar den kommande 10-årsperioden är den högsta någonsin. Vi levererar en stark intjäningsförmåga från förvaltningen och ser goda förutsättningar att fortsätta leverera ytterligare resultat från våra tre värdeskapande områden – renoveringar/investeringar i befintligt bestånd, utveckling av byggrätter och transaktioner. För åren 2019-2021 är min bedömning att vi ska kunna leverera den högsta årliga ökningen i substansvärde bland alla svenska noterade fastighetsbolag. SBBs tillväxtresa underlättas av att SBBs B- och D-aktier handlas i large cap-segmentet på Nasdaq Stockholm sedan 20 september i år och kan stärkas ytterligare genom en inkludering i FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index, som jag tror kan bli verklighet redan i samband med nästa revidering av indexet den 5 december 2019.”

Ilija Batljan
Verkställande direktör och grundare

Bilaga: Delårsrapport januari – september 2019  

Delårsrapporten finns även under följande länk: sbbnorden.se/investor-relations/rapporter/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2019 kl. 08:00 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera

Dokument & länkar