Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari – september 2021: resultat efter skatt 8,56 kr per stamaktie A och B

Report this content

SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2021 I KORTHET

 • Hyresintäkterna var 4 235 mkr (3 868).
 • Driftsöverskottet var 2 965 mkr (2 669).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 1 721 mkr (1 590).
 • Resultat före skatt ökade till 15 746 mkr (6 142), varav:
  • Förvaltningsresultatet ingår med 2 437 mkr (1 601). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra jämförelsestörande kostnader om -324 mkr (-309).
  • Värdeförändringar på fastigheter ingår med 11 982 mkr (5 248).
  • Värdeförändring avseende finansiella instrument ingår med 1 336 mkr (-268).
 • Resultat före skatt ökade till 15 746 mkr (6 142), varav: Periodens resultat var 13 296 mkr (5 734) efter avdrag för uppskjuten skatt om -2 290 mkr (-316) och aktuell skatt om -160 mkr (-92), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 8,56 kr (4,07) före utspädning.
 • Fastighetsportföljens värde uppgick till 125,0 mdkr (90,2).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) var 49 296 mkr (37 505), motsvarande 34,55 kr (28,21) per aktie
 • I jämförbart bestånd (like for like) ökade hyresintäkterna med 1,7 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Driftnetto ökade med 3,0 procent i jämförbart bestånd (like for like).
 • SBB:s snittränta har under de senaste 12 månaderna minskat från 1,41 procent per 30 september 2020 till 1,11 procent vilket resulterat i minskning av finansnettot och bidragit till en ökad ränteteckningsgrad om 5,7 gånger (3,7).

TREDJE KVARTALET I KORTHET

 • Hyresintäkterna ökade till 1 459 mkr (1 204).
 • Driftsöverskottet ökade till 1 089 mkr (852).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 995 mkr (677).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 589 mkr (411).
 • Periodens resultat var 4 003 mkr (3 139), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 2,63 kr (2,22) före utspädning.

PROGNOS FÖR 2021

 • För helåret 2021 beräknas resultat per stamaktie A och B att uppgå till 9,80 kr, vilket är en ökning från prognosen om 7,80 kr som gavs i samband med andra kvartalet.

”SBB är nu ett väloljat maskineri där alla segment inom fastighetsförvaltning och våra tre value-add-strategier bidrar varje kvartal och överträffar plan. Resultat efter skatt blev 13,3 mdkr, en ökning med 132 procent jämfört med de första nio månaderna förra året. Vår avkastning på eget kapital de senaste 12 månader ligger på 33 procent.

Tillväxten i förvaltningsresultat per stamaktie A och B de senaste 12 månaderna ligger samtidigt på över 60 procent. SBB:s hyresintäkter är kopplade till KPI och därmed inflationssäkrade. Ökning av hyresintäkterna i jämförbart bestånd för årets första nio månader ligger på 1,7 procent jämfört med motsvarande period föregående år, vilket är 140 baspunkter över förra oktobers KPI som är basen för ökningen av årets hyresintäkter.

Våra value-add-strategier fortsätter att leverera kvartal efter kvartal. Enbart resultatet från våra två value-add-strategier Byggrättsutveckling & nyproduktion samt Investeringar i befintligt bestånd för niomånadersperioden 2021 landade på 3,0 mdkr, det vill säga ett resultat om 2,23 kr per stam A- och B-aktier för niomånadersperioden. Intjäningsförmågan från fastighetsförvaltning och våra value-add-strategier har under de senaste 12 månaderna ökat med 63 procent per stam A-och B-aktier och låg i slutet på kvartalet på 4,67 kronor (2,86).

Vi fortsätter att höja räntetäckningsgraden vilken i slutet av perioden låg på 5,7 gånger. Vi har 130 mdkr i icke pantsatta tillgångar och lång kapital- och räntebindning. Vår kvot av icke pantsatta tillgångar är bland de högsta i Europa och vi visar att vi uppfyller villkoren för en BBB+ rating. SBB hade en snittränta på 1,11 procent i slutet av tredje kvartalet.

Kvaliteten på våra tillgångar, både i termer av trygghet i hyresflödena och likviditet på transaktionsmarknaden, har bevisat sig som Europas tryggaste i utmanande tider. Detta förpliktigar att fortsätta bygga Europas största fastighetsbolag med fokus på social infrastruktur. Vi fortsätter att leverera resultat och aktieägarvärde.”

Ilija Batljan
Verkställande direktör och grundare

Bilaga: Delårsrapport januari – september 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2021 kl. 08:00 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.