Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar 1 259 lägenheter för 1 500 mkr

Report this content

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") avyttrar en större bostadsportfölj om totalt 1 259 lägenheter till Amasten för ett överenskommet fastighetsvärde om 1 500 mkr. Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka 105 000 kvm fördelade på 22 fastigheter i Tranås (516 lägenheter), Motala (476 lägenheter), Karlstad (244 lägenheter) och Skövde (23 lägenheter).

"För tredje gången på kort tid mitt under Corona-krisen gör vi en större försäljning vilket än en gång visar på den goda likviditeten i SBBs fastighetsportfölj. Vi är särskilt stolta över att framgångsrikt ha förädlat och höjt kvaliteten i denna portfölj under vår ägandetid genom ett stort antal värdehöjande renoveringar och ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Vi kommer som en av Nordens största fastighetsutvecklare att även fortsättningsvis äga och utveckla byggrätterna som finns på fastigheterna i Motala och Karlstad och som bedöms generera upp till 40 000 kvm BTA byggrätter för bostäder och samhällsfastigheter,” säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Transaktionen är villkorad av att köparen erhåller nödvändig bankfinansiering och tillförs nytt eget kapital genom nyemission. Tillträde sker preliminärt den 1 juli 2020.  

SBB:s rådgivare i transaktionen har varit Tango.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2020 kl. 17:31 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera