Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar offentliga kontor för 1 160 mkr

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") avyttrar en större portfölj med offentliga kontor till Offentliga Hus AB för ett överenskommet fastighetsvärde om 1 160 mkr. Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka 55 300 kvm fördelade på nio fastigheter i Halmstad (sju fastigheter) och Borås (två fastigheter). Hyresintäkten uppgår till cirka 73 Mkr.

Portföljen omfattar fastigheterna Uranus 2 och Vulkanus 15 i Borås samt Halmstad 6:48, Koljan 9, Rudan 5, Sankt Nikolaus 19, Slottet 4, Svartmunken 1 samt Österskans 2 i Halmstad. Det totala överenskomna fastighetsvärdet på 1 160 mkr överstiger värderingen i Q1 2020 med 7 procent, samt överstiger Hemfosas värdering från Q3 2019 med 16 procent. Därmed har SBB hittills sålt för 5,73 mdr sedan 23 december 2019.

"SBBs fastighetsportfölj tillhör marknadens mest likvida. Vi upplever fortsatt hög efterfrågan på våra kassaflödesfastigheter och vi känner oss trygga att fortsätta leverera försäljningar med ambitionen att uppnå en BBB+ rating inom den kommande 12-månadersperioden”, säger Ilija Batljan, vd och grundare för SBB.

Affären är ovillkorad och tillträde sker senast 30 oktober 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Adrian Westman, Head of Investor Relations
ir@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2020 kl. 08:45 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera