Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB genomför strategisk översyn av innehavet i JM

Report this content

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) genom sitt utvecklings- och transaktionsteam har i samarbete med en internationellt välrenommerad värderingsfirma och ledande nordiska fastighetsrådgivare genomfört en omfattande analys av värdet av sitt intressebolag JM AB (publ) (”JM”). Värdebedömningen visar på att värdet av JM:s tillgångar preliminärt uppgår till cirka 36 mdkr. Mot bakgrund av denna bedömning har SBB beslutat sig för att genomföra en strategisk översyn av innehavet i JM.

Översynen kommer att utreda olika alternativ för innehavet inklusive både minskning och ökning, antingen ensamt eller tillsammans med en eller flera externa partners. SBB har under våren mottagit ett antal förfrågningar från externa parter avseende innehavet. Översynen kommer vidare att ske i nära dialog med ratingfirmorna för att väga in påverkan på SBB:s målsättning att uppnå BBB+ rating i de olika scenarierna.

SBB har anlitat nordiska och internationella banker som finansiella rådgivare i den strategiska översynen. 

SBB förvärvade initialt 20,08 procent av aktierna i JM i juni 2021 och kontrollerar per idag 29,96 procent av kapital och röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2022 kl. 08:30 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera

Dokument & länkar