Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB meddelar att den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0010414581 kommer att förtidsinlösas

Report this content

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0010414581 ("Obligationen") kommer att förtidsinlösas. Obligationen är för närvarande noterad på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List. Bolaget har idag meddelat innehavarna av Obligationen ("Obligationsinnehavarna"), via agenten Nordic Trustee & Agency AB (publ), att Obligationen i sin helhet kommer lösas in den 18 november 2020 ("Förtidsinlösen"). Förtidsinlösen sker i enlighet med klausul 9.3 (Early redemption (call option)) i obligationsvillkoren. Förtidsinlösen av Obligationen kommer delvis finansieras genom emission av ett nytt marknadslån under Bolagets Euro Medium Term Note Program.

Ytterligare information om Förtidsinlösen framgår av Bolagets meddelande om Förtidsinlösen daterat den 16 oktober 2020 ("Notice of Early Redemption "). Notice of Early Redemption har skickats till Obligationsinnehavarna och finns tillgänglig på Bolagets hemsida (https://corporate.sbbnorden.se/sv/relaterade-dokument/).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2020 kl. 16:10 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera

Dokument & länkar