Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör att Finansieringsvillkoret för inlösen av den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0009664337 utställd av Hemfosa har uppfyllts

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ("publ") ("Bolaget") offentliggjorde genom pressmeddelande den 26 juni 2020 att dotterbolaget Hemfosa Fastigheter AB (publ) ("Hemfosa" eller "Emittenten") utnyttjar sin möjlighet att lösa in den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0009664337 ("Obligationen"). Inlösenförfarandet var villkorat av att ett marknadslån emitteras som refinansierar Obligationen ("Finansieringsvillkoret").

Emittenten offentliggör idag att Finansieringsvillkoret är uppfyllt och att inlösen av Obligationen kommer att ske den 17 juli 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2020 kl. 19:20 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera