Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör utfall av frivilligt återköpserbjudande av utestående eviga SEK-hybridobligationer

Report this content

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), org. nr. 556981-7660 (“SBB” eller “Bolaget”) offentliggör idag utfallet av det frivilliga återköpserbjudandet daterat 28 oktober 2019 till innehavare av nedan listade utestående obligationer (”Hybridobligationerna” var och en, en ”Hybridobligation”) att sälja sina Hybridobligationer till Bolaget mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”).

Återköpserbjudandet gjordes enligt de bestämmelser och på de villkor som anges i ett separat återköpsdokument daterat 28 oktober 2019 (”Tender Information Document”), vilket är tillgängligt på Bolagets hemsida (sbbnorden.se/en/investor-relations-main/reports/).

Vid utgången av Återköpserbjudandet kl. 12:00 CET den 4 november 2019 hade giltiga återköpsinstruktioner till ett sammanlagt belopp om SEK 70m i Hybridobligationerna erhållits i enlighet med Återköpserbjudandet. Information om återköpt belopp per ISIN anges nedan.

Bolaget köper tillbaka varje Hybridobligation till det pris som anges nedan, jämte upplupen och obetald ränta på Hybridobligationerna (i enlighet med villkoren för Hybridobligationerna):

Beskrivning av Hybridobligationerna / ISIN / Emitterat belopp / Återköpt belopp / Utestående belopp / Minimum Nominellt belopp / Pris

2017 eviga hybridobligationer / SE0010414599 / SEK 1 000m / SEK 8m / SEK 5m / SEK 1m / 113,311% 

2018 eviga hybridobligationer / SE0011642776 / SEK 1 200m / SEK 62m / SEK 36m / SEK 2m / 112,734% 

Likvid för Återköpserbjudandet kommer att redovisas den 6 november 2019. Likvid för transaktionerna enligt Återköpserbjudandet kommer att hanteras genom sekundär handel via Nordea Bank Abp (”Tender Agent”). Alla innehavare som deltar i återköpet bör omedelbart koordinera bokningen av handeln med sina lokala kontaktpersoner.

För information om Återköpserbjudandet, vänligen kontakta Tender Agent.

KONTAKTUPPGIFTER

Tender Agent

Nordea Bank Abp, Email: dcmsweden@nordea.com 

Bolaget

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Ilija Batljan, VD och grundare, Email: ilija@sbbnorden.se

Rosel Ragnarsson, Head of Finance, Email: lotta@sbbnorden.se 

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera