Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB överväger emission av hybridobligation och S&P bekräftar allokering till eget kapital

Report this content

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) offentliggjorde under september 2017 emissioner av hybridobligationslån om totalt 700 miljoner kronor och en låneram om upp till 1 000 miljoner kronor. Den 15 mars 2018 bekräftade Standard & Poor’s allokeringen av hybridobligationerna motsvarande 50% eget kapital och 50% skuld. Dessutom bekräftade S&P dess långsiktiga ’BB’ rating med ”stable outlook”. Allokeringen till eget kapital är villkorat av pågående villkorsförändringar av hybridobligationsdokumentationen[1].

Styrelsen för SBB har beslutat att hybridkapitalet ska utgöra en permanent del av Bolagets kapitalstruktur, vilket över tid kan komma att uppgå till maximalt 15 procent av Bolagets ”capitalization[2]” i enlighet med S&P:s definition.

Hybridkapitalet stärker ytterligare SBB:s finansiella ställning och Bolagets ambitioner att uppfylla villkoren för en ”investment grade”-rating i slutet av 2018.

Bolaget har därför givit DNB och Nordea i uppdrag att som joint bookrunners genomföra möten med investerare. En emission av hybridobligationer upp till 300 miljoner kronor inom kvarvarande utrymme under Bolagets befintliga ram kan komma att ske, givet rådande marknadsförutsättningar.


[1] För mer information om de pågående villkorsförändringarna, se separat pressmeddelande från 9 mars 2018.

[2] I S&P:s definition “Capitalization” ingår skuld (debt), hybridkapital (hybrids) samt eget kapital (book equity), justerat för goodwill och standardjusteringar av S&P.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2018 kl. 08.00 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB (www.remium.com). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera