Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB uppdaterar Vision 2030 – ska bli klimatpositiva i hela värdekedjan till år 2030

Report this content

Styrelsen i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ABs (publ) (”SBB”) har uppdaterat bolagets Vision 2030 som innebär en tydligt förhöjd kravställning avseende bolagets egna målsättningar inom hållbarhetsområdet. Till år 2030 ska SBB vara klimatpositiva i hela värdekedjan, samtidigt som fastighetsportföljen består av 90 procent sociala tillgångar och har klimatanpassats för att bemöta klimatrisker.

Grunden för Vision 2030 är att SBB strävar efter att vara det mest hållbara fastighetsbolaget i världen samt sätta agendan för hållbar utveckling i hela fastighetsbranschen. Tidigare målsättning har varit att uppnå klimatneutralitet till år 2030, men givet den senaste klimatrapporten från IPCC som påvisar en akut global uppvärmning, anser SBB att arbetet måste intensifieras med högre kravställning än tidigare.

Vision 2030 omfattar målsättningar på övergripande nivå samt inom de tre delområdena ekologisk hållbarhet, social hållbarhet samt ekonomisk hållbarhet och styrning. Nedan presenteras ett urval av målen. Det kompletta ramverket presenteras på SBB:s hemsida (https://corporate.sbbnorden.se/sv/hallbarhet/).

Vision 2030

 • Klimatpositiva 2030 (avser hela värdekedjan)
 • Minst 90 procent sociala tillgångar i fastighetsportföljen
 • Klimatanpassad fastighetsportfölj som klarar av att bemöta klimatrisker (såsom regulatoriska och fysiska risker)

 Ekologisk hållbarhet

 • Minskad energianvändning och klimatpåverkan med fem procent per år
 • Minst 50 procent av nyproduktionen ska byggas i trä från certifierat skogsbruk
 • Hela fastighetsbeståndet och all nyproduktion ska vara inom tio minuters promenadavstånd från kollektivtrafik
 • Minskad vattenanvändning med en procent per år

Social hållbarhet

 • 100 procent av de kommuner vi är verksamma i erbjuds stöd i form av lägenheter till sitt bostadssociala arbete
 • Minst 90 procent sociala tillgångar i fastighetsportföljen
 • Bidra med minst 200 sommarjobb per år till ungdomar som bor i våra bostadsområden

Ekonomisk hållbarhet och styrning

 • Investment grade rating BBB+ på kort sikt och A- på lång sikt
 • 100 procent hållbar finansiering

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB kommenterar den uppdaterade Vision 2030:

”Hållbarhet är helt integrerat i SBB:s affärsmodell, och styrelse och ledning ser det som vårt absoluta ansvar att göra allt vad vi kan för att begränsa klimatförändringarna. Vår färdplan till 2030 omfattar accelererade insatser gällande energieffektiviseringar i hela fastighetsbeståndet, utbyggnad av sol- och vindkraft samt laddstolpar, och skarpa krav på en klimateffektiv byggprocess. År 2030 ska mer än 100 procent av SBB:s elbehov täckas av sol- och vindkraft. Vi fortsätter samtidigt att utföra nyproduktion i trä från certifierat skogsbruk, fokuserar på att bygga i kollektivnära lägen och arbetar nära kommunerna i deras bostadssociala arbete.”

I samband med SBB:s kapitalmarknadsdag den 10 september 2021 kommer Vision 2030 och färdvägen till att bli klimatpositiva att presenteras närmare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ilija@sbbnorden.se

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera

Dokument & länkar