SBB offentliggör avsikt att genomföra fastighetsförsäljningar om 11 mdkr

Report this content

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) deltar för närvarande i förhandlingar avseende försäljningar av ett flertal fastigheter och fastighetsportföljer till ett sammanlagt värde om cirka 11 mdkr.

”SBB, med ett fastighetsvärde på över 70 mdkr, har attraktiva tillgångar vilket dessa försäljningar tydligt visar. Genom försäljningarna kommer vi att ha förberett SBB för en BBB+ rating,” kommenterar Lars Thagesson, vice VD och COO på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Avsiktsförklaringar har ingåtts i två fall, varav en försäljning motsvarar en väsentlig del av det totala värdet om cirka 11 mdkr. Fastigheterna som säljs har ett stort inslag av kontor. Försäljningarna förväntas ske på en nivå som överstiger senaste värdering med 15 procent. Enligt gällande tidplaner är avsikten att ingå bindande avtal om förvärven under mars 2020.

Likviden från försäljningarna kommer att användas för att återbetala banklån.

SBB offentliggör avsikten att genomföra de aktuella försäljningarna med anledning av att avsiktsförklaringar omfattande totalt drygt 10 mdkr har ingåtts per dagens datum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2020 kl. 16:30 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera