SBB offentliggör resultatet av de frivilliga återköpserbjudandena och de skriftliga förfarandena för de seniora icke säkerställda gröna obligationerna som förfaller 2022 och ställts ut av Hemfosa

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ("SBB" eller "Bolaget") offentliggjorde genom pressmeddelande den 2 juli 2020 att dotterbolaget Hemfosa Fastigheter AB (publ) (”Hemfosa” eller "Emittenten") erbjöd innehavarna av de utestående seniora icke säkerställda obligationerna med ISIN SE0012596203 och ISIN SE0013109444 ("Obligationerna") att köpa tillbaka Obligationerna mot kontant vederlag ("Återköpserbjudandet"). Vidare offentliggjorde Bolaget att Emittenten påkallade skriftliga förfaranden ("Skriftliga Förfaranden") enligt villkoren för respektive Obligation (tillsammans "Obligationsvillkoren") för att ändra definitionen av Final Maturity Date i Obligationsvillkoren till 20 augusti 2020 och ändra priset för inlösen vid Final Maturity Date ("Ändringarna" tillsammans med Återköpserbjudandet "Ändrings- och Återköpsprocessen").

Bolaget offentliggör idag att Ändringarna av Obligationsvillkoren har godkänts och att definitionen av Final Maturity Date för Obligationerna ändras till 20 augusti 2020 samt att priset för inlösen ändras till 100,25 procent av det nominella beloppet för Obligationen med ISIN SE0013109444 och 100,75 procent av det nominella beloppet för Obligationen med ISIN SE0012596203.

Bolaget offentliggör även det slutliga resultatet av Återköpserbjudandet:

ISIN / Emitterat belopp / Återköpt belopp / Utestående belopp / Minimum Nominellt belopp / Pris

ISIN SE0013109444 / SEK 800m / SEK 363,75m / SEK 436,25m / SEK 1,25m / 101,56 % 

ISIN SE0012596203 / SEK 1,300m / SEK 548,75m / SEK 751,25m / SEK 1,25m / 101,89 %

Likviddag för Återköpserbjudandet är den 27 juli 2020 ("Likviddagen"). Likviden kommer att överföras till direktregistrerade innehavare på Likviddagen och underliggande innehavare ska kontakta sina förvaltare om de upplever förseningar i mottagandet av likviden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Administratörer av Ändrings- och Återköpsprocessen

Nordea Bank Abp:
+45 616 129 96, nordealiabilitymanagement@nordea.com

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):
+46 (0)8-506 230 82, liabilitymanagementdcm@seb.se

Swedbank AB (publ):
+46 (0)8 700 90 22, syndicate@swedbank.se

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera