SBB:s uppköpserbjudande till aktieägare i Entra – Acceptperioden har löpt ut och acceptansvillkoret har inte uppfyllts

Report this content

Hänvisning görs till den kombinerade erbjudandehandlingen och undantagsdokumentet daterat den 20 januari 2021 (”Erbjudandehandlingen” – enbart tillgänglig på engelska) avseende det frivilliga uppköpserbjudandet att förvärva samtliga utestående aktier i Entra ASA (”Entra”) som lämnats av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) (”Erbjudandet”). I enlighet med villkoren för Erbjudandet erbjuds aktieägare i Entra ett fast pris om 190 NOK för varje aktie i Entra, vilket levereras med 123,50 NOK kontant (65 procent av det totala vederlaget) och 66,50 NOK med nyemitterade stamaktier av serie B i SBB (35 procent av det totala vederlaget).

Acceptperioden för Erbjudandet löpte ut den 26 februari 2021 kl. 16:30 (CET). I enlighet med avsnitt 3.3.3 i Erbjudandehandlingen, Fullföljandevillkor för Erbjudandet (Eng. Conditions for completion of the Offer), är Erbjudandet föremål för ett acceptansvillkor om minst 90 procent. SBB offentliggör härmed att SBB inte har erhållit ett tillräckligt antal accepter av Erbjudandet för att uppfylla acceptansvillkoret. Erbjudandet kommer således inte att fullföljas och aktieägare i Entra som har accepterat Erbjudandet frigörs härmed från sina skyldigheter enligt Erbjudandet. Alla apportreserverade aktier i Entra som lämnats in i Erbjudandet kommer att återgå.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marika Dimming, Investor Relations hos SBB

Telefon: +46 702 51 66 89

E-post: ir@sbbnorden.se

Denna information är sådan som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2021 kl. 08:00 (CET).

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera

Dokument & länkar