Kallelse till årsstämma i Samtrygg Group AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Samtrygg Group AB (publ), org. nr. 556942-0911, kallas härmed till årsstämma.

Tid: Onsdagen den 25 april 2018, kl 17.30 - 19.00

Plats: Bolagets huvudkontor, Brahegatan 9, Stockholm

Rätt till deltagande och anmälan

Aktieägare, som önskar att delta i årsstämman, skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den 19 april 2018,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget, skriftligen till Samtrygg Group AB (publ), Brahegatan 9 SE- 114 37 Stockholm, eller via e-post till ir@samtrygg.se senast den 19 april 2018.

Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress samt telefonnummer (dagtid) anges. Om aktieägaren avser att medföra biträde till bolagsstämman, skall antal (högst två) och namn på biträde anmälas hos bolaget enligt ovan. Om aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud skall skriftlig, daterad fullmakt, utfärdas för ombudet. Fullmakten i original bör insändas till bolaget på ovan adress så att bolaget erhåller fullmakten senast 23 april 2018. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, skall en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling sändas till bolaget. Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig enligt ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.samtrygg.com. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos Euroclear. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast den 19 april 2018 och skall därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Antal aktier och röster

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 7 685 416 aktier och 22 138 372 röster fördelade på 1 605 884 A-aktier (10 röster) och 6 079 532 B-aktier (1 röst).

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Beslut om följande.
  a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
      balansräkningen.
  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och till revisorerna.
 10. Val till styrelsen och av revisorer.
 11. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 12. Övriga frågor.

Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande (p.1)

Till årsstämmans ordförande föreslås jur.kand. Linus Löfgren.

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen. (p. 7b)

Föreslås att årets resultat överföres i ny räkning.

Antal styrelseledamöter, arvode till styrelse och revisor samt val till styrelsen och revisorer (p. 8-10)

p. 8:

Föreslås att antalet styrelseledamöter ska vara högst fem utan suppleanter.

p. 9:

Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå med prisbasbelopp för 2018 (45 500 kr) i arvode till var och en av ledamöterna i styrelsen. Arvode skall ej utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal.

p. 10:

Till styrelsen föreslås omval av Marcus Lindström, Bernt-Olof Gustafsson, Linda Hellqvist och Vishal Nanda för tiden till slutet av nästa årsstämma. Antecknas att Barbro Engman avböjt omval som styrelseordförande, varför styrelsen avser utse Marcus Lindström till styrelseordförande för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Till revisor och revisorssuppleant föreslås omval av Jenny Gentele (revisor) och Martin Feldtenborn (revisorssuppleant).

Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. (p. 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, för att kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget eller, med avseende på teckningsoptioner, för att besluta om incitamentsprogram för anställda och andra ledande befattningshavare.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrig information

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation.

Fullständiga förslag till ovanstående beslut, jämte redovisningshandlingar och revisionsberättelse, kommer från och med den 11 april 2018 att finnas tillgängliga på bolagets kontor. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

__________________________

Stockholm i mars 2018

Samtrygg Group AB (publ)

Styrelsen

Kontakt

Viktor Nilsson VD, Samtrygg Group AB (publ)
viktor@samtrygg.se
+46735-44 19 17Om Samtrygg


Omsättning 2016: ca 78 MSEK, varav 10,6MSEK i avgiftsintäkter

Antal användare: ca 90 000 st

Ökade omsättning med ca 40 % verksamhetsåret 2016

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

Denna information är sådan information som Samtrygg Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2018.Dokument & länkar